Overnasjonale organer skal ikke styre Norge

Publisert 20.4.2020
Foto: Colourbox

Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge på stadige flere viktige områder avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS, ACER og Schengen.

Rettssikkerhet til nordmenn er også viktig for å sikre folket de individuelle friheter. Staten er ikke ufeilbarlig. Statens makt kan føre til overgrep mot innbyggerne. Noe vi har sett mange eksempler på. I myndighetsutøvelsen må statens oppgave ikke begrense eller regulere rettighetene til enkeltpersoner, men verne og beskytte rettighetene til det norske folk.

Uansett hvor de konstitusjonelle rettigheter eller andre grunnleggende rettigheter er i faresonen, bør Stortinget utarbeide lovgivning for å sikre effektiv rettslig kontroll av myndighetenes atferd.

Menneskerettighetene skal sikre grunnleggende rettigheter til enkeltpersoner i forhold til staten og borgerne. Norge har sluttet seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den europeiske menneskerettsdomstolen håndhever Den europeiske menneskerettskonvensjon. Denne domstolen kan sette til side avgjørelser fattet av norske domstoler.

Demokratene mener bestemt at makten over den norske rettstilstanden skal forvaltes av nordmenn. Demokratene vil derfor at Norges høyesterett må tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dette viktige arbeidet kan ikke overlates til en internasjonal domstol – for Norge skal styres av nordmenn i Norge.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene