Politisk vanskjøtsel av våre skattepenger

Publisert 28.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colorbox

Uten at det ser ut til å slå gjennom hos politikerne, har der de siste årene vært terpet på og understreket gang på gang at politikernes oppgave er primært å være folkets tjenere. Vi har valgt dem fordi de skulle settes til å utføre folkets – våre ønsker og behov innenfor forsvarlige rammer. Slik skal et ekte demokrati fungere. Men vi har i økende grad – fra år til år – kunnet konstatere at slik er det ikke selv i vårt demokrati. Demokrati er blitt en politisk floskel som (mis)brukes av politikerne selv – som skryter over for en fantastisk verdi vårt demokrati er.  Selv tråkker de daglig på våre demokratiske rettigheter hver eneste dag. Slikt kalles hykleri, og ser ut til å ha erstattet begrepet demokrati i praksis.

Statlig korrupsjon

Dette har tiltatt de siste årtiene, men har øket voldsomt under regjeringen Solberg – og samtidig under de nye Byrådene i Bergen og Oslo. Maktmisbruket og vanskjøtselen av våre skattepenger utøves altså like mye både fra de blå-blå som de rødgrønne. Respekten for folkeflertallet – velgerne – går rakt og raskt nedover. De verste områdene kan svært kort oppsummeres som følger: Regjeringens mange såkalte reformer som samtlige går mot et klart folkeflertall og mot ekspertisenes anbefalinger. Regjeringen pøser ut milliarder fra en rund hånd til såkalt bistand – som i svært stor grad ikke har noe med reell bistand å gjøre. Se bare hva «vi» har råd til å pøse inn i kultur-prosjekter i øst-Europa! Se hva «vi» pøser inn i svært tvilsomme regimer – bl.a. til den såkalte palestinske staten som verken har eksistert eller eksisterer – og som heller aldri blir en realitet fordi den er falsk i utgangspunktet!

Der er angivelig ikke midler til at våre pensjonister kan få det de har et klinkende klart krav på og som er opparbeidet gjennom et langt og slitsomt arbeidsliv. Jeg sikter til de 17,5% som OECD mente at norske pensjonister kunne klare seg uten. OECD har vist seg ikke å kunne regne, og overstyrer altså den norske regjeringen! Det gjør jo også EU ved sine utallige meningsløse og kostbare EØS-direktiver – altså pålegg vi får fra en union vi ikke er medlem av og som vi betaler mangfoldige milliarder til hvert år for å få handle med. Snakker om gigantisk statlig korrupsjon! Så har vi de ekstremt gale feilprioriteringene, hvor prestisjeprosjekter prioriteres fremfor livsfarlige veier og jernbanestrekninger, – jf. den etter hvert beryktete strekningen Bergen-Voss. Her ser det ut til at Solberg & Co foretrekker unødvendige broer (Hordfast) og jernbaner på kryss og tvers rundt Oslo. Det betyr ikke noe at liv, helse og verdier når som helst ødelegges på en ekstremt farlig ras-strekning.

Bort med råtne politikere

La oss heller ikke glemme kampen i Odda for å beholde akuttkirurgien.  Her bryr regjeringen seg ikke det minste om å redde liv – bare noen få millioner kroner kan spares – for så å bruke dem på sine prestisje-prosjekter! Det er valgår, og i stedet for å beklage oss over statlig og kommunalt vanstyre, bør våkne velgere nå bli mer oppmerksom på at der finnes andre alternativer å stemme frem enn de blå-blå og rødgrønne. Slutt nå opp om Kystpartiet, Moderatene og Senterpartiet – de utvilsomt 3 beste alternativene, – og la disse få støtte nok til å få makt. DA vil vi kunne få et bedre samfunn med et ekte demokrati basert på folkeflertallets klare vilje og ønske! Råtne politikere har vi sannelig fått mer enn nok av nå både rikspolitisk og lokalt! La oss stemme dem bort fra makten!