Riddu Riddu urfolkfestivalen i Kåfjord 2017

Kvammen. Publisert 28.8.2017

Brev til HM Kongen og Dronninga

Fra Norvald Aasen
Foto: Wikimedia

Den 13. juli fekk vi sjå Dronninga som besøkte Riddu Riddu der ho rosa denne festivalen som samla samar og mange andre av verda sine urfolk. No er det slik at her er eit anna urfolk i Noreg som sjeldan vert hylla og som det vert gjort lite for at dei skal kunne ta vare på sine rettar og særtrekk. Men som derimot vert hetsa og latterleggjorde om dei vil framhalde si historie som urfolk. Mangfald skal erstatte nasjonen. Dette urfolket som eg her siktar til er Nordmenn! Truleg busette dette urfolket seg før samane fann fotfeste i Nord-Noreg. Dette er naturleg å tenke seg då isen som trekte seg tilbake frå landet truleg starta si tilbaketrekking frå sør.

Når vi no har fått oppleve at sjølvaste Kongen i taler fortel oss at nordmenn kjem frå Afghanistan, Pakistan, Syria, Somalia m. fleire, så må dette enten skuldast at Kongen er utruleg historielaus eller at han ikkje bryr seg om vårt urfolk si historie og eksistens. Det same kan seiast om Kronprinsparet som uttalar at nordmenn består av alle etnisitetar. Slik vanvyrdnad tale om vårt urfolk er media og makteliten med på å spreie for utanverda som «meisterverk». Dette samstundes som dei same personane rosar det andre urfolket i landet for at dei held på sine særrettar og særtrekk.

Vanvyrdnad for oss nordmenn kallar eg det også når kongefamilien under sin «Dronningfest» i Slottsparken hentar inn på talarstolen ein ung irakar som på eit eller anna vis har funne vegen til den norske kjøtgryta, og lira av seg fylgjande: «Etter ti år i Norge står jeg overfor dere som et bevis på at det å være nordmann og muslim, kan samles i en og samme person». At slikt hån mot oss røyrde både Kongen og Mette Marit til tårene fortel meg kva vi som urfolk kan vente oss av Kongehuset. Kongefamilien, og deira medlauparar, skal vite at denne mannen aldri har vore – og vert heller aldri – ein nordmann! Ikkje eingong kongeleg tåreskvulp kan gjere han til nordmann! Eg trudde at valspråket frå Kongen, «Alt for Noreg» også ville bety alt for dei to urfolka som har historisk rett til dette landet. Men slik er det altså ikkje!

Når eg så hevdar dette med nordmenn som urfolk så held eg sjølvsagt utanfor dei overklasseslektene som har innvandra no og gjennom tidlegare tider til Noreg, med det føremål å tilrive seg høge posisjonar, halde på desse for å la dei gå i arv til eigne slektslekk, og for dermed å mjøle sine eigne kaker. Slike har vi rikelege døme på i landet vårt. Og det er trist å sjå at monarkiet som skulle vere eit samlande symbol for folket, og ikkje minst tilgodesjå landet sine begge urfolk, i staden stiller seg til rådvelde for dei som ivrar for oppløysing av eit av dei folka som samfunnet vårt har vorte starta og bygd opp på. Det hjelp lite at Kongen står på sametinget og siterar sanninga om at Staten Noreg er etablert på territoriet til dei to folk, nordmenn og samar, når han i andre samanhengar hevdar at nordmenn består av alle etnisitetar, og at nordmenn er afghanarar, pakistanarar, somaliarar og andre framande.

Slikt er urettvist og sårande, og dei kongelege veit dette godt. Og det er kanskje difor dei uttrykkjer seg slik dei gjer. Nordmenn er nemleg eit etnisk omgrep, nordmenn er eit folk og til alt overmål eit urfolk i Noreg. Det finns berre to slike, nordmenn og samar. Minner om kva cand.oecon. Kaare Ruud skriv i boka «Hva skjer i Norge»:»Historisk bakgrunn – Nordmenn utgjør et fritt og selvstendig folk. Som skandinavar har vi, likesom samene, levd i Norge i all historisk tid. Norge er vårt fedreland og felles livsgrunnlag. Det gir oss følelsen og erkjennelsen av trygghet og nasjonal tilhørighet». Eg vil ikkje utelate å nemne at her gjennom tidene har kome enkeltvis innvandrarar som har vist lojalitet og støtte til dei urfolk som har historisk tilhøyrigheit i Noreg. Desse innvandrarane ynskjer eg velkomne.

I dag ser eg, som tidligare monarkist, ikkje at kongehuset sine medlemar og støttespelarar framstår som samlingsymbol for folket. Men meir som eit symbol til samling av dei av framand herkomst. Difor ser eg kongehuset no for tida meir som ein festival arena der det meste gjeld feiring og festleg heiter og glitter og stas. Og det verste er at dei har gløymt, og overser, det eldste urfolket i Noreg. Det var også utruleg historielaust å høyre Kongen i si tale i Slottsparken den 1. sep. 2016 uttale at hans bestefar innvandra til Noreg for hundre år sidan. Då er anten Kongen villeia av sine tenarar, eller så snakkar han mot betre vitande. Prins Carl, som seinare vart Kong Håkon, Harald sin bestefar, ville fyrst ha folket sitt samtykke før han let seg verte Konge i landet. Slikt samtykke vert ikkje ynskt av dei som no innvandrar i titusental årleg.

Så sanninga er at han vart beden om å kome til Noreg, difor er det feil å seie at han innvandra. Dette er så langt frå den situasjonen vi opplever i landet vårt i dag med ei nasjonalt øydeleggande folkevandring – som til alt overmål vert støtta og ynskt velkomen av eit samla kongehus. Erna Solberg, Noregs «statsminister» som deltok på muslimane sin Id-feiring nyleg, ordla seg slik: «Det er viktig at vi i Norge klarer å bygge en fellesskapskultur. Vi lever i samme landet og likhetene er større enn forskjellene». Dermed har Noregs «statsminister» lagt grunnsteinen for avviklinga av vår eigen norske kultur for å kunne plante inn islamsk kulturelement i vårt land. Om eg ikkje minnest feil så la Solberg for eindel år sidan fram tankar om å tillate Sharia domstolar her i landet.

Viss Noreg sin «statsminister» synes likskapen er større enn skilnaden på det nordmenn har skapt i vårt samfunn og det ho ser i muslimske statar med stadige krigar og motsetnadar, så kan det vere grunn til å undre seg på kva klode ho oppheld seg på. Og det viser seg at det er i multietniske og multikulturelle samfunn ufred og motsetningar raserar samfunn. Difor er det også nesten uråd å fatte at det nett er ein slik samfunnsmodell vår tid sine politikarar, media og resten av eliten ivrar for å innføre i landet vårt, og i vår del av verda. Og som med hets og forfylging mot opposisjonelle freistar å halde nede all opposisjon mot deira planar.

Vi lyt berre innsjå at Kongehuset spelar på lag med denne eliten. Så, DKH, Dronning Sonja, kva framtid har eit land og eit folk -urfolk – når eliten rottar seg saman for å øydelegge og bygge ned ein gamal kultur, eit gamalt folkeferd og deira livsverk skapt gjennom uminnelege tider? Eg vil krevje at Dronninga får tilgang til brevet mitt, og ho må gjerne sende meg eit svar, i alle høve på siste spørsmålet mitt.

Norvald Aasen
6983 Kvammen