Saksøker staten grunnet lovstridig samordning av grunnpensjoner

Av Christer Johansson
Arkivfoto: JH Media

Oslo. Publisert 14.12.2016. (Oppdatert)

– Staten stjeler av folks grunnpensjon hver eneste måned, sier pensjonert NSB ansatt Jan Hansen til sfm.no.

I snart tre år har NSB-pensjonisten og frilansjournalisten Jan Hansen foretatt en rekke undersøkelser, for å få sjekket lovligheten med å samordne grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister (trygdemottakere). Hans undersøkelser viser klart og tydelig at det finnes flere forhold som trenger en juridisk og rettslig vurdering.

Jan Hansen og hans hustru, er av den klare oppfatning at samordning av grunnpensjoner er i strid med flere lover. De har begge derfor stevnet staten ved Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) inn for Oslo Tingrett. Her svarer Hansen på en del spørsmål knyttet til saken.

Hva er selve grunnlaget for søksmålet?

– Grunnlaget handler om gyldigheten av reduksjon av grunnpensjoner, samt lovstridig praksis.

Hva ligger i dette?

– Intensjonen med lov om samordning handler om hva en person kan få fra en eller flere pensjonsutbetalere. Altså en person – ikke flere (par/samboere). Den handler ikke om en juridisk rett til å redusere den, men teknisk samordne alle pensjoner under en paraply – for å si det slik.

Hva tar staten fra samboende og gifte i dag?

– Fra september 2016 ble samordningsprosenten av politikerne på Stortinget senket fra 15 % til 10 %. Den har tidligere vært så høy som 25 %. I 2015 ble det gjort radikale endringer i trygdesystemet, noe som gjør samordningen enda mer lovstridig.

Kan du forklare dette nærmere?

– Fra 1.1.2015 ble alle pensjoner regnet som vanlig lønnsinntekt og ble skattet der etter. Staten kan ikke med loven i hånd samordne lønninger hos noen. Men det skal altså være tillatt dersom begge mottar pensjon eller trygd. Da har staten plutselig lov til å stjele 10 % av grunnpensjonene deres. Det sier seg selv at dette ikke bare er uetisk og umoralsk, men også helt på trynet for å si det på godt norsk.

Hvilke juridiske bevis finnes for at samordningen strider mot norsk lov?

– Det er egentlig nok å lese grunnlovens § 98, (endret i 2014, journ. anmerkning), så ser man allerede der at samordningen er lovstridig. Som et eksempel kan nevnes at flyktninger i Norge er unntatt samordning. Disse gis også fulle trygderettigheter – helt uavhengig av opptjeningstid. Vel, da snakker vi også om ren forskjellsbehandling som ingen i Norge etter loven skal utsettes for. Og all den stund alle pensjoner fra 1.1.2015 regnes som vanlig lønnsinntekt, så kan ikke staten bare gå inn og forsyne seg av lønnen til gifte eller par som bor sammen. Det får da forsyne meg rekke med skatten og trygdeavgiften som de aller fleste betaler.

Hva tror du retten vil si om denne saken?

– Saken er prinsipielt meget viktig å få avklart rent juridisk. Jeg akter ikke å spekulere i resultatet, men jeg håper at domstolen deler vårt syn slik vi har framlagt saken.

Har du eller dere hørt noe fra saksøkte?

– Ikke noe mer enn at saksøkte ved Regjeringsadvokaten ba retten om utsettelse på tilsvaret, noe retten normalt gir tillatelse til – en gang, men ikke flere, dvs. ikke uten at saksøker gir sitt samtykke.

Hvor mange omfatter denne saken?

– Den omfatter alle som mottar pensjon og trygd fra NAV og andre pensjonsinnretninger som bl.a. Statens Pensjonskasse hvor både jeg og min hustru er medlemmer, og som er gifte eller samboende. Altså snakker vi om et betydelig antall mennesker på landsbasis innen alle yrkeskategorier.

Red. merknad: Sfm.no følger opp saken.