Sfm.no mener: Rasismen er global

Publisert 12.4.2021
Illus.foto: Colourbox

Hvem er de egentlige rasistene og terroristene? Avisen VG har over tid skrevet nokså intenst om «det hvite hatet» i Europa, og særlig om ekstremister på høyresiden. Samtidig har flere norske riksmedier gladelig servert artikler som er direkte rase-diskriminerende overfor eksempelvis staten Israel og det jødiske folk. Det er på høy tid at våre riksmedier slutter med sin uvilje til å se på flere sider av en sak.

Vi må ikke skyve under stolen fakta som tilsier at rasisme forekommer i alle deler av vår verden, og i alle samfunnslag – også i Norge. Men så var det definisjoner på hva som kan kalles ren rasisme og hva som ikke kan kalles rasisme. Mange i Afrika opptrer svært rasistiske overfor hverandre. Dette gjelder mennesker fra samme land, samme regioner og naboland. Stadige væpnete konflikter, terror og massemord, lik forbrytelsene som eksempelvis ble begått i Rwanda for en del år siden, er nok et bevis på at mennesker med samme hudfarge og samme opphav, kan opptre rasistisk, og behandle hverandre som ikke-mennesker.

Det forekommer også nokså grove former for rasisme i det gamle Sovjetsamveldet. I Syd-Amerika blir også ulike nasjonaliteter og folkegrupper utsatt for rasisme fra egne borgere, politikere og myndigheter. Det samme skjer i Kina osv. I de fleste stater i Nord-Amerika skjer nøyaktig det samme, også i stater som har etterkommere av både nordboere og europeere fra øst og vest. Mange muslimer i Europa og Norden opptrer også svært så rasistisk overfor hverandre og andre ikke-muslimer. Det er helt klart snakk om rasisme når en kurdisk jente, nektes av sine foreldre å få være sammen med en etnisk nordboer eller europeer. Det er og snakk om ren rasisme når eksempelvis pakistanske foreldre nekter sine barn å gifte seg med ikke-muslimer.

Det er helt klart rasistisk å sjikanere og tråkke på andre mennesker grunnet deres utseende, deres eventuelle legning, hudfarge eller etniske opprinnelse. Det er også rasistisk å stemple andre mennesker som «vantro», som «korsfarere» og mindreverdige grunnet kultur, religiøs tilhørighet eller annen etnisk opprinnelse. Ekstreme og farlige islamister har fått svært god reklame gjennom norske medier over tid. Oppslag om ekstreme grupper som i stedet burde vært tiet i hjel, er med på å rekruttere nye støttespillere og skape enda mer økt segregering og rasisme. Media spiller en viktig rolle i et moderne demokrati. Media undergraver derimot demokratiet ved å la ekstreme grupper få servere drapstrusler i beste sendetid. I et moderne demokrati må man selvsagt akseptere at lite trivielle saker også tas opp til diskusjon og debatt.

Å kalle andre ikke-likesinnede for «vantro», i tillegg til å true dem med død og lemlestelse, må på ingen måte tolereres av noen. Ei heller av media. Det er også renspikka rasisme det de ekstreme islamistene bedriver overfor moderate muslimer, som de også truer med død og lemlestelse. Det er helt klart ekstreme islamister som har laget mest kvalme i verden de senere årene. Media må ta sin del av ansvaret for nesten daglig å ha spredd deres hatefulle propaganda om enhver som ikke deler deres syn. Ingen har rett til å påtvinge et annet menneske en religion de selv ikke ønsker å assosieres med. Dette gjelder alle religioner som praktiseres i det norske samfunnet.

Ekstreme islamister bør være fullstendig klar over hva norsk straffelovs 14 kapittel, § 147 a, b og c og sier. I Norge gjelder norsk lov – ikke Sharia. Enkelte ekstreme islamister har opptrådt med en frekkhet som savner sidestykke i vår moderne historie. En særdeles ekstrem islamistleder i England, mente det var helt rett å ta fra de «vantro” for å drive hellig krig. Fakta er at alle må innrette seg etter gjeldende lover og regler i landet der man bor eller oppholder seg. Det er dermed ikke sagt at man ikke skal få lov til å si ifra om urett om man ikke er norsk. Det er omvendt rasisme når politikere og myndigheter behandler etniske nordmenn annerledes enn ikke-etniske.

De i Norge som åpent påpeker kriminalitet blant flyktninger, asylsøkere og innvandrere, blir altfor lett stemplet som rasister. De som sokner til islam må ta innover seg fakta at nordmenn generelt sett, ikke kan eller vil legges til last for at enkelte muslimer ikke klarer å komme overens med hverandre. Man har verken bedt om selvmordsbombere eller truende islamistisk aktivitet på norsk jord. Norge vil helt enkelt ikke ha mennesker i landet som ikke kan eller vil leve i fred og fordragelighet med andre.

Ekstreme islamister må også ta innover seg at deres avskyelige, skammelige og utakknemlige atferd rammer uskyldige moderate muslimer, slike som kun har samme ønske som etniske borgere av Norge og andre nasjonaliteter, å få leve i fred og harmoni med andre – helt uavhengig av deres religionstilhørighet eller hudfarge. Bare framtiden vil vise om våre folkevalgte i landets nasjonalforsamling vil ta et kraftig oppgjør med enhver ekstremgruppe, slike som sprer farlig frykt i det norske samfunnet. Vi har ofte hørt politikere klage over at de blir utsatt for politikerforakt. Noen annet er vel ikke å forvente grunnet deres egen mangel på ansvar i flere sammenhenger.

Redaksjonen i sfm.no