Sivilombudsmannen bekymret for om barnevernsinstitusjon bryter loven

Publisert 16.4.2018

Kilde: Cisionwire
Foto: Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er alvorlig bekymret for om Kvammen akuttinstitusjon drives forsvarlig, og for institusjonens evne til å drive i overensstemmelse med barnevernlovgivningen og barns rettigheter. Det kommer frem i rapporten etter besøk til stedet i januar i år.

Sivilombudsmannens besøk til Kvammen avdekket omfattende ulovlig og rutinemessig bruk av tvang som fremstår som en integrert del av institusjonens behandling av ungdom som plasseres der.

– Ulovlighetene dreier seg blant annet om isolasjon, kommunikasjonskontroll, bevegelseshindringer og svært mangelfullt vedtaksregime, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Kvammen akuttinstitusjon 16. – 17. januar 2018. Kvammen akuttinstitusjon ligger i Melhus utenfor Trondheim. Institusjonene er statlig eid og rapporter til Bufetat Region Midt. Rapporten fra besøket er offentlig og kan leses vedlagt.

Ulovlig isolasjon under mottak

Ungdommene ved Kvammen ble utsatt for ulovlig, rutinemessig tvang ved inntak og under resten av oppholdet. Alle barn og ungdom måtte være isolert fra den øvrige virksomheten i lokaler som framstod som uegnet og lite trygghetsskapende. Ungdommene var på denne inntaksavdelingen i inntil 3 døgn. Ved ankomst ble også telefoner rutinemessig inndratt og bagasjen rutinemessig gjennomgått.

– Ungdom som plasseres på en institusjon mot sin vilje, er allerede fratatt friheten. De kan ikke isoleres ytterligere fra andre beboere mot sin vilje med mindre dette er begrunnet i en akutt faresituasjon. Det skal i så fall fattes vedtak om dette, sier Aage Thor Falkanger.

Kommunikasjonskontroll

 Bruk av mobiltelefon, nettbrett og pc ble som rutine begrenset under hele oppholdet, og ungdommene hadde ikke tilgang til internett på avdelingen. Det kom også frem at ungdommene i utgangspunktet ikke kunne gå utenfor institusjonens område uten voksenfølge. Funn viste videre at Kvammen brukte begrensing i bevegelsesfriheten på en slik måte at ungdommene ble isolert fra de andre beboerne, noe det ikke er hjemmel for.

En institusjon kan ikke lage husordensregler, rutiner eller liknende som kan innskrenke beboernes rettigheter, og det stilles strenge krav til bruk av tvang både etter nasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner.

– Kvammens rutinemessige bruk av tvang ved inntak og under oppholdet er ulovlig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

 Tvang etter ønske fra politiet

Det kom videre frem under besøket at Kvammen i noen tilfeller hadde iverksatt tvang på bakgrunn av politiets ønsker og behov. Det er institusjonen som har ansvar for at beboernes rettsikkerhet og integritet blir ivaretatt. Politiet kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang utover de grensene barnevernlovgivningen setter. Institusjonen kan heller ikke lovlig velge å følge føringer fra politiet som den ikke selv vurderer som nødvendige og som ikke ligger innenfor regelverket barnevernsinstitusjonen er underlagt.

Inngrep i personlig integritet krever hjemmel i lov. Ved alle avgjørelser om bruk av fysisk makt eller begrensinger som regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, skal forvaltningslovens regler om saksbehandling ved enkeltvedtak følges. Et vedtak skal være skriftlig og begrunnet. Rettighetsforskriften legger til grunn at vedtak om bruk av tvang skal protokollføres.

 Mangelfulle vedtak

Kvammens vedtaks- og protokollføring ved tvangsbruk inneholdt en rekke feil og mangler. Dette gjaldt blant annet manglende vedtaksføring, svake begrunnelser og beskrivelser som gjorde det vanskelig å vurdere om lovens vilkår for bruk av tvang var oppfylt, vedtak fattet på feil lovgrunnlag og vedtak uten hjemmel. Tvangsprotokollene ble heller ikke kvalitetssikret av ledelsen ved institusjonen.

– En slik underrapportering av tvangsbruk, mangelfulle vedtak, uhjemlet bruk av tvang og manglende kvalitetskontroll utgjør en stor risiko for at ungdom blir utsatt for unødvendig makt og tvang. Dette svekker barnas rettsikkerhet og gjør tilsynsmyndighetenes kontrollvirksomhet vanskelig, sier sivilombudsmannen.

Besøksrapporten er oversendt Kvammen akuttinstitusjon. Sivilombudsmannen har bedt om svar på funn og merknader i rapporten innen 10. august 2018