Stå på Trond Giske, samfunnet takker deg

Publisert 16.4.2023

Jeg setter pris på Trond Giske sitt engasjement i strøm-politikken. Pensjonistpartiet ønsker også politisk kontroll over strømmarkedet.

Stortinget må få en viktig rolle i forvaltningen av kraftressursene. NVE og Statnett må få i oppdrag å sørge for en forvaltning av kraftressursene som sikrer norske husholdninger og bedrifter forutsigbar og langsiktig tilgang på ren og rimelig energi. Dette krever at utvekslingen av kraft med utlandet styres etter dette målet.

Dagens strømstøtteordning er egentlig en fordekt måte å gjøre mesteparten av strømkundene til uoffisielle sosialstøtte-mottakere. Utenlandskablene skulle «øke verdien på norsk vannkraft». Dagens strømpriser gjør folk fattigere og kraftselskapene rikere. I stedet for å la markedskreftene rå, trenger vi politisk styring som sikrer folks trygghet og bedriftenes konkurranseevne.

Høye strømpriser rammer hele Norge. Hovedgrunnen er ikke mangel på kraft i Norge, men at prisene påvirkes av utenlandskablene. «Uregulert eksport av kraft gjennom utenlandskablene vil føre til at vi importerer strømpriser utenfra. Det må derfor arbeides for å sikre nødvendig nasjonal styring over eksport av strøm i de etablerte utenlandskablene».

Vannkraft har vært en hjørnestein i byggingen av Norge, fordi fornuftige folk bestemte at det ikke skulle være en vanlig markedsvare.  Vår strøm i Norge er i all hovedsak hentet ut fra vannkraftverkene våre. Strøm er noe alle er avhengig av i dette landet, og er en vare som ikke kan velges bort. Strømmen har vært et konkurransefortrinn for norsk næringsliv og har bidratt til gode og trygge hjem i vårt langstrakte land. Det må gjeninnføres politisk styring av produksjon, prisfastsettelse og salg av strøm. Krafta må frigjøres fra markedskreftene, og behandles som en del av samfunnets infrastruktur.

Norge må tørre å utfordre EØS-avtalen i strømpolitikken og ACER-avtalen skal sies opp. Det å utfordre EØS-avtalen handler om mot og politisk vilje. Det er et mål for Pensjonistpartiet at strømprisene skal være lavere i Norge enn i resten av Europa for å sikre norsk industri et konkurransefortrinn.

Pensjonistpartiet mener det er viktig med tydelig norsk kommunalt og statlig eierskap i den kraftproduserende industrien, det være seg fornybare kraftprodusenter og mer tradisjonelle vannkraftverkene. Strømmen i Norge egner seg ikke som et produkt som blir styrt av markedskreftene.

Vannfallsrettigheter og forsyningsinfrastruktur skal i hovedsak være kommunalt og statseide og driftes av kommunale/statlige selskaper. Prisnivået bør ses i sammenheng med produksjonskostnaden på norsk vannkraft. Det er også viktig at man regulerer eksporten og innføre begrensninger på tømming av vannmagasiner.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag