Stortinget og Høyesterett på avveier?

Publisert 27.3.2020
Foto: Colourbox

Så nådde altså norsk Høyesterett det absolutte nullpunkt. «Med lov skal land byggjast», var grunnprinsippet i kong Magnus Lagabøtes Landslov som trådte i kraft i 1274. Det var på den tiden oppsiktsvekkende at lovverk ble bygget på prinsipper om rettsvern, likhet og rettferdighet for alle.

Alle skal beskyttes av loven som igjen er lik for alle. Loven er absolutt og hevet over andre forhold. Den stolte historien om et rettferdig, urokkelig og prinsippfast rettsvesen totalhavarerte altså i 2020. Bunnen er nådd, og tilliten til et urokkelig og upartisk rettsvesen er revet opp med roten etter nesten 750 år i virke. Hvem kan vi stole på når loven ikke lenger er almengyldig, men ignoreres og settes til side uten særlig oppstuss og fokus på det som foregår?

Barneekteskap er forbudt i Norge etter Norsk lov, sies det. Og det er for så vidt riktig. I følge Ekteskapslovens Kap.1 § 1.a. Er det i utgangspunktet forbudt for personer under 18 år å gifte seg. Og i følge Kap.3 § 18 a, gjelder dette også ekteskap inngått i utlandet dersom en av partene var under 18 år. Men så kommer paradokset i Kap.4 § 23. Der står det at det er barnebruden som må reise sak innen kort tid. Altså et barn som er hjernevasket, mishandlet, redd for sanksjoner fra familie inkludert såkalt “æresdrap” og som ikke har forutsetning for å kunne vite om sine rettigheter da det såkalte hjelpeapparatet er taus skal reise sak? Nå vet ikke jeg domspremissene i denne saken, Men den lukter svidd. Den lukter av at “noen” kan føle seg “krenket” av norsk lov. Altså er disse “noen” hevet over norsk lov!

Og det er ikke bare Høyesterett som aksepterer de kriminelle handlingene. Mottaksapparatet for flyktninger og asylanter, Barnevern, feminister, OTTAR og politikerne på Stortinget er også tause som østers om disse overgrepene. Og våger noen å si i fra blir de på automatikk stemplet som rasister, xenofober, islamofobe og så videre av dem som en normalt kunne forvente seg å stille seg på barnet sin side. Selv ikke når en barnebrud føder et barn gripes det inn fra sykehus, Helsesøster eller Barnevernets side. De mener tydeligvis at det er til beste for barnet å fortsatt bli mishandlet for å ikke krenke “noens” rettsfølelse av å kunne eie et menneske som vi andre eier en bil. Tygg litt på den dere som jobber i det såkalte hjelpeapparatet…

Vi i Demokratene er i mot tvangsekteskap inkludert barneekteskap og annen importert ukultur. Vi vil jobbe for at Ekteskapsloven og Straffeloven tilpasses de utfordringene tvangsekteskap og barneekteskap fungerer på en slik måte at det er barnets beste som er i fokus og ikke overgriperen. Overgriperen skal stilles til ansvar og straffes. Vi kan ikke ha det slik her i Norge at barn er en salgsvare på lik linje med en eiendom eller bil. Det er ikke en rettsstat som Norge verdig! Tiden er overmoden for å ta disse problemene på alvor og tilpasse lover og regler slik at tvangsekteskap, barneekteskap, æresdrap og andre “eksotiske” ukulturer er noe vi slår hardt ned på med lange fengselsstraffer og/eller utvisning på livstid. Det er ikke inkluderende å akseptere urett uansett hvem som utfører den. Det skal ikke aksepteres det som etter norsk kultur og normal rettsoppfatning er uakseptabelt.


Svein Arne Grønnevik

Demokratene i Vestland