Stortingsvalget 2017: Grunnloven, norsk og vestlig tradisjon viktig for Frp

Publisert 12.6.2017

Innledning av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Pressefoto: Frp/Ilja Hendel 20©15

I vår serie om de sittende stortingspartiene har turen kommet til Frp. Partiet har siden høsten 2013 regjert sammen med Høyre, delvis støttet av Krf og Venstre. Frp har mottatt både ros og ris under sin regjeringstid. Partiet har under sin regjeringstid bl.a. fått redusert en helt klart lovstridig samordning av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonsmottakere fra 15 % og ned til 10 %, noe som ble meget godt mottatt av alle dem dette angår. Men samtidig har de fleste pensjonister fått merke økning av inntektsskatten og fått reduserte fradragsrettigheter, noe som har gitt ytterligere senkning av inntektene til bl.a. landets avgåtte slitere.

Frp har også under regjeringstiden fått svært så kraftig kritikk for bl.a. økningen av nye bomstasjoner i Norge, i tillegg til at Mulla Krekar fortsatt befinner seg i Norge. Det skulle han ikke bare Frp kom i regjering. Da skulle det heller ikke finnes bomstasjoner i Norge. Damen på bilde i headingen heter Sylvi Listhaug og er en av stjernene i partiet. En meget sympatisk dame utad og respektert politiker blant mange, men ikke så godt likt av dem som ønsker fri innvandring til Norge, noe Listhaug og Frp sier at de ikke ønsker. Frp er uten tvil et parti som ønsker Norge inn i EU som fullt medlem, og her er motstanden ganske stor blant folk flest. Fra partiprogrammet til Frp for perioden 2017-2021 har sfm.no sakset følgende tekst som er gjengitt i kursiv stil:

Fremskrittspartiets prinsipper

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet.

Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Vi vil bruke statlig differensiert stykkprisfinansiering av offentlig finansierte tjenester som et viktig virkemiddel for å flytte makt fra politikere og byråkrati til innbyggerne.

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Vår politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer, samt å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. De politiske nivåer begrenses til kommune og stat.