Stortingsvalget 2017: En sterk nasjonalstat og selvråderett er viktig for Senterpartiet

Publisert 28.5.2017

Innledning av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: JH Media

I vår serie om politikken til de sittende stortingspartiene, presenterer sfm.no her et utdrag av Senterpartiets verdigrunnlag, og som forteller nokså klart hvilken politikk dette partiet vil føre de fire neste årene (2017-2021). De aller fleste vet at Senterpartiet er sterkt imot EØS-avtalen og EU-medlemskap, noe som har gjort partiet ganske populært blant dem med samme oppfatning og de er i dag ganske mange. Det sfm.no har sakset fra partiets hjemmeside, gjengis nedenfor i kursiv stil.

Senterpartiets verdigrunnlag

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier.

Senterpartiet vil sikre den private eiendomsretten. Trygghet rundt retten til eiendom er viktig for den enkelte og utviklingen i et land. Senterpartiet arbeider for å sikre eiendomsrett til de mange og desentralisering av makt, kapital og bosetning.

Senterpartiet er et folkestyreparti. Respekten for det grunnlovsfestede folkestyret og den fremste statsmakten, Stortinget, har særpreget Senterpartiet. Kjernen i sjølråderetten er å sikre folkestyret og en god velferdsutvikling for hele folket gjennom nasjonal produksjon, samvirke og eierskap til naturressurser. Senterpartiet skal være et parti for dem som ønsker internasjonalt samarbeid mellom suverene demokratiske nasjonalstater, og med et sterkt FN for å løse globale utfordringer i fellesskap.

Sjølråderetten forutsetter en sterk nasjonalstat, et levende folkestyre – og et inkluderende nasjonalt fellesskap.

Senterpartiets stortingsvalgsprogram for 2013–17 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i. Denne politikken går gjennom langsiktig forvaltning, et samfunn bygget nedenfra, et demokratisk fellesskap i nasjonalstaten, deling av samfunnsgodene og en politikk som tar hele Norge i bruk.