Styrk rettshjelpsordningen

Publisert 10.5.2023
Foto: Sfm.no

Pensjonistpartiet ønsker å styrke rettshjelpsordningen ved at flere rettsområder måtte bli omfattet av rettshjelploven. Fri rettshjelp til de mest ressurssvake og sårbare i samfunnet er en rettssikkerhetsgaranti og et helt sentralt velferdsgode. Økonomiske ressurser får stadig større betydning for den enkeltes evne til å ivareta sine rettigheter.

Rettshjelploven har siden den ble vedtatt i 1980 stadig blitt strammet inn og svekket.
En god rettshjelpsordning gjør hverdagen enklere og bedrer rettssikkerheten for de som trenger det mest. Pensjonistpartiet vil spesielt påpeke at langvarig og alvorlig sykdom kan gi pasientene og deres nærmeste ekstra utfordringer i tillegg til sykdommen.

Mange opplever økonomiske og praktiske problemer, og store utfordringer med både å få oversikt over og å oppnå sine rettigheter. Behov for juridisk veiledning som følge av sykdom omfatter blant annet trygd, pasientrettigheter, pasientskadeerstatning, arv/testamente, skatt og forsikring.

Pensjonistpartiet vil kjempe for at flere rettsområder blir omfattet av rettshjelploven, herunder saker på velferdsfeltet, arbeidslivsområdet og helseområdet. Dette kan for eksempel være: NAV-saker (i dag dekkes kun klagesaker etter Folketrygdloven) og saker etter pasient- og brukerrettighetsloven og etter opplæringsloven. Det må i større grad innvilges fri rettshjelp for å få prøvd prinsipielt viktige saker i rettsapparatet.

Pensjonistpartiet ser det også som viktig at stykkprissatsene (timetallet advokater får betalt for hver enkelt sak) må samsvare med faktisk nedlagt arbeidstid.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting