Svein Otto Nilsen (PP): Tannhelse inn i Helseplattformen

Publisert 12.2.2022
Foto: Privat

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019, og har ansvaret for innføringen av ny felles journalløsning i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt-Norge (60%) og Trondheim kommune (40%) i et såkalt offentlig-offentlig samarbeid. Selskapet har ansvar for innføring og fremtidig forvaltning av felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Jeg er styremedlem i Kompetansesenteret Tannhelse Midt og er forundret over at ikke Helseplattformen forstår sammenhengen mellom tannhelse og sykdommer og vil vise til HUNT4 Tannhelse. Trodde meningen med Helseplattformen var å se hele mennesket.

HUNT4 Tannhelse er ett av de største forskningsprosjektene innen tannhelse i Norge og det mest ressurskrevende prosjektet som TK Midt har hatt ansvar for. Innsamlede data om tannhelse i HUNT4 gir unike muligheter til å kartlegge tannhelse i Trøndelag. Kartleggingen av tannhelse er viktig for å identifisere områder innen tannhelse som krever særlig oppfølging, både innen forskning og som verktøy for å planlegge tannhelsetjenesten for framtida. Det unike datamaterialet i HUNT gir også anledning til å se på tannhelse i et helhetlig helse- og sykdomsperpektiv over lang tid.

Nesten 5000 nord-trøndere har satt seg i tannlegestolen og bidratt med data om karies, periodontitt, slimhinneforandringer og snusbruk. Det er tatt nær 25 000 dentalrøntgen og ca. 7000 deltakere har besvart et spørreskjema om tannhelse. I tillegg til tannhelseundersøkelse ved feltstasjon er det innhentet informasjon fra de eldre i hjemmetjeneste og institusjoner ved hjelp av ambulerende team av ansatte i hjemmetjeneste/ sykepleierstudenter. Rundt 4000 eldre ble undersøkt nord i Trøndelag og i Trondheim Kommune etter en protokoll utarbeidet for ikke-tannhelsepersonell.

TK Midts samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i Midt-Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester slik at fylkeskommunen har et godt spesialisttilbud for pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Samfunnsoppdraget omfatter i tillegg å bidra til et kunnskapsløft innen tannhelse til nytte for den utøvende helsetjenesten og slik komme befolkningen til gode.

Trondheim bystyre gjorde 16. juni 2021 et vedtak om at man økte kostnadsrammen til Helseplattformen fra 354 til 418 millioner kroner. Samtidig gjorde bystyret en merknad om at ‌innføring‌ ‌av‌ ‌Helseplattformen‌ ‌vil gi ‌innbyggerne‌ ‌i‌ ‌kommunen‌ ‌store‌ fordeler. Gjennom Helseplattformen skal man som innbygger‌ ‌få ‌innsyn‌ ‌og‌ ‌eierskap‌ ‌til‌ ‌egen‌ ‌helseinformasjon‌. Det er et viktig prinsipp at all informasjon om innbyggere skal være tilgjengelig.

Innføring av Helseplattformen, skal gi innbyggerne mulighet til lettere kommunikasjon‌ med ‌spesialisthelsetjenesten‌. ‌Helseplattformen‌ ‌vil ‌også‌ ‌gi bedre‌ ‌medisinsikkerhet,‌ ‌gjennom‌ ‌å‌ ‌ha‌ ‌en‌ ‌felles‌ ‌medisinliste. ‌Dette viser at man snarest også må legge tannhelse inn i Helseplattformen slik at også munnens problemer blir ivaretatt.

Representantsforslag til bystyret i Trondheim 3. mars 2022

Bystyret ser det som viktig at Kommunedirektøren arbeider med  å få tannhelse innarbeidet i Helseplattformen slik at  også munnens helseproblemer kan komme inn i den felles elektroniske pasientjournalen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet