En underlig og tankevekkende historie om politisk korrupsjon

Stikkord: Villedning av innbyggerne, valgsvindel, ugyldige valg, hvitvasking og offentlige og private lovbrudd i Norge.

Bergen. Publisert 10.3.2017

Av John Georg Johnsen
Foto: Colourbox

Undertegnede erfarte internasjonal korrupsjon i et prosjekt i 2009 da vannministeren informerte at han forhandlet med tilbyder med et seks ganger høyere tilbud enn vårt, forskjellen var 125millioner kroner. Verdensbanken var informert og finansierte ikke prosjektet. De hadde tidligere informerte at 50 % av pengene forsvinner i korrupsjon.

Erfaringen startet arbeid med hvem er de største givere av de nye pengene til det internasjonale korrupsjonssystem, hvert år? Resultatet viste at det er: Verdensbanken, Forente Nasjoner, donorland og produsenter av utstyr. Målt mot antall innbyggere er Norges politikere verdens største giver av de nye pengene til systemet. I det offentlige rom er de sterke motstandere av korrupsjon. De ble informert om resultatet og mottok den korrupsjonsfrie finansieringsløsning, utviklet i samarbeid med Verdensbanken, den nekter de ubegrunnet å etablere.

Fra 1. januar 2010 til 1. januar 2016 overførte de hver dag 44millioner kroner til korrupte mottakere. Fra 2016, utvidet de den daglige korrupsjonen til 47millioner. I 2017, øker de beløpet. Norges korrupsjonstap fra 1950årene og frem til 2017 er mer enn 700milliarder. Tviler du, vurder Riksrevisjonens resultat orienteringen av norsk bistand. Dokument 3:4 (2010-2011) fra side 53. En tidligere norsk bistandsminister dokumenterte på TV: viss bare en liten del av pengene kommer frem til de som trenger de, er det grunn nok til å fortsette med overføringene! Ministeren dokumenterte at regjeringen var villig til å bruke mer enn 95 % av bistandsbudsjettet til korrupsjon.

I det offentlige rom, er politikere hyggelige personer. Er det de politiske partiorganisasjoner som omformer de til korrupte lovbrytere? Er problemet en mental konsekvens svikt i politikere? Justisdepartementet informerte at politikerne har kun en lovbeskyttelse, det de lover og lyver om før valget, kan de ikke straffes for etter valget. Juss Professor Ståle Eskeland, har utført en juridisk betenkning om 6 norske firmaers kontakt og arbeidsforhold med lovbryter. Konklusjonen var: avslutter de ikke øyeblikkelig all kontakt og fjerner seg fra lovbryter, er de lovbryters medhjelper! Betenkningen er og gjeldende for politikere og medhjelpere.

Når Kemner pålegger en innbygger å innbetale et beløp, hefter personen resten av livet for gjelden til fellesskapets penger. En skyldners død, stopper ikke et offentlig krav til fellesskapets penger. Arver etterlatte verdi i boet, arver de og gjeld. Begrunnelse til ubegrenset rettsforfølgelse er: fellesskapets penger. Når Norges politikere bevisst bruker fellesskapets penger til ulovlig korrupsjon, hefter de og for full tilbakebetaling til fellesskapets penger, pluss de lovpålagte ekstrakostnader.

NRK, TV2 og media konsern i Norge ble informert og bedt om å informere innbyggerne. De nekter å informere innbyggerne. Hvorfor er ukjent, de nekter å begrunne avgjørelsen. Korrupsjonen ble anmeldt til Økokrim i 2011, de nekter fremdeles å åpne anmeldelse. Korrupsjonen ble anmeldt til Riksadvokaten. Etter mange purringer, svarte han tilslutt at i henhold til straffeprosessloven § 224 første ledd, avviste han anmeldelse. Vurdering av lovtekst dokumenterer at Riksadvokaten mangler lov grunnlag han brukte i avvising. Og han nekter og å vise til ordene han brukte som begrunnelse i avvising. Korrupsjonsanmeldelse ble levert til Norges Høyesterett, Statsadvokatene og politiet i Bergen, politidirektoratet og domstolen i Strasbourg. Enedommer påpekte at samtlige rettsorganisasjoner i landet skal behandle saken før de behandler anmeldelse og utvidet 6 måneder svar begrensing til 12måneder. Domstolen slettet ulovlig anmeldelse og all dokumentasjon etter 6måneder. Etter klage på saksbehandlingsfeil, gjenåpnet leder av organisasjonen anmeldelse.

Politisk korrupsjonsanmeldelse ble levert til Oslo tingrett. Deres slutning var: anmeldelsen er en tvistesak imellom Erna Solberg og undertegnede, og avviste anmeldelse. Borgarting Lagmannsretts slutning viste til tvistesakloven og bekreftet at anmeldelse var ikke en tvistesak. Anke ble levert til Høyesterett, deres slutning var at anken var en tvistesak og avviste anken. Samtlige mottakere av korrupsjonsanmeldelser, saboterte bevisst anmeldelse og ingen avklarte svarene på to prinsipielle spørsmål: er politisk korrupsjon lovlig? Er loven lik for alle i Norge?

Ny anke til Strasbourg ble levert. Enedommer kopierte den første avvising og avviste anmeldelse. De viste og til at nye anker ville bli avvist. Norges tre juss universiteter ble informert om de offentlige lov og retts organisasjonenes saboteringer. Ingen har returner en kommentar eller svaret på spørsmålene. Det interessante resultatet i samtlige henvendelser og slutninger er at ingen frikjente politikerne! Hadde de visst om en lov som bekreftet at politisk korrupsjon er lovlig, hadde de vist til loven og vi hadde avsluttet arbeidet, etter positiv kontroll av lovtekst. Korrupsjonsanmeldelser er ferdigbehandlet i norsk rettsvesen og i Strasbourg. Samtlige visste at frikjente de politikerne, var det et dokumentert brudd på loven. Deres manglende frikjennelse, dømte indirekte politikere og medhjelpere til samme straff som korrupte innbyggere!

Finansdepartementet og Utenriksdepartementet bekreftet at den politiske korrupsjonen startet i 1950årene. I mer enn 65år har offentlige og private organisasjoner deltatt i bevisst, offentlig valgsvindel, ugyldige valg, hvitvasking av kriminelle politikere og ulovlige gjeninsetting av de kriminelle politikerne, som de offentlige ledere av Norge, og velgerne og innbyggerne er uvitende. En del av Norges største private advokat kontorer og PR organisasjoner mottok denne historien til vurdering. De ble tilbudt et særdeles godt betalt engasjement, når de avsluttet den politiske korrupsjonen og å informerte innbyggerne. Deres svar er fremdeles taushet. To ledende politibetjenter i Bergen mottok historien til vurdering. De bekreftet vår mistanke, politiets fellesforbund holder medlemmene uvitende om at de i valgene i 2011, 2013 og 2015, stemte inn korrupte og kriminelle politikere som de offentlige ledere av Norge, i ugyldige valg.

Den administrative ledelse i Justisdepartementet, finansdepartementet og statsministerens kontor mottok denne historien til vurdering og kommentar. Deres respons er taushet og fortsatt samarbeid med politikerne. Den nye høyesterettsjustitiarius, samtlige dommere og administrasjon mottok denne oppdaterte korrupsjonshistorie og ble sterkt oppfordret til å ferdigbehandle anken fra Borgarting lagmannsrett og at Norges lover var de eneste lover de bruke som lovgrunnlag og dokumentasjon i deres slutning. Som den avgåtte justitiarius, saboterte de og å ferdigbehandle anken til den korrekte slutning. Deres valg avslørte igjen deres manglende lovforståelse, moral, integritet og høyesteretts u seriøsitet. Vi bemerket deres mange år som dommere i høyesterett og at de var godt kjent med denne spesielle saken og at de lenge hadde visst hva den korrekte slutning er. Ingen reaksjon.

Høyesterett mottok den siste etterlysning på når de fullførte den korrekte behandling av anke fra Borgarting lagmannsrett. Vi viste og til at alle lovbruddene til politikerne og medhjelperne hadde resultert i at demokratiet i Norge var fjernet og erstattet av et offentlig anarki hvor innbyggerne var de uvitende sandpåstrøere på den offentlige valgsvindel og de ugyldige valgene. De informerte media ble igjen sterkt oppfordret til å offentliggjøre denne historien og å gjeninnføre demokratiet i Norge. De opprettholder deres taushet og samarbeid med politikerne. Advokatene, juristene og dommernes organisasjoner er de siste som mottok denne historien og vi anmeldte involverte medlemmer for brudd på organisasjonen og Norges lover, når de bevist beskytter politikere og medhjelpere mot lovens lovpålagte straffeforfølgelse. Hva de gjør er ukjent.

Den nye lederorganisasjon som erstatter politikerne er Innbyggernes Overordnede Kontroll og Planleggings Departement. Statsminister og ministerier er underavdelinger i innbyggernes kontroll departement. Det er innbyggerne garanti på at demokratiet gjeninnføres og beholdes. Det etableres samme dag ordensmakten starter fjerningen av politikere fra stillingene de ikke er valgt til i demokratiske valg. Etablerer og første minister i innbyggernes kontroll departement, er undertegnede. Den stillingen overlates ikke til en ukjent politisk støttespiller.

Kopi av e-post kan lastes ned her.
www.sfm.no/DOK/Johnsen