Vidar Kleppe: – UNE skal legges ned

Publisert 30.7.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norge kan ikke lengre ha åpne grenser og fri flyt av lykkejegere og asylsøkere. Er det noen som virkelig tror at globalistiske politikere på Stortinget og i regjering, vil stoppe innvandrere, grunnløse asylsøker og lykkejegere å få opphold i Norge? Aldri, tvert imot så vil globalistene ha enda mer i årene som kommer av den politikken som ikke virker. Derfor skal Demokratene foreslå når vi kommer på Stortinget etter høstens valg å nedlegge asylinstituttet, noe som betyr å kansellere dagens asylordning. Vi vil presentere konkrete tiltak i en overgangsperiode og varige løsninger som:

• UNE skal legges ned. Når UDI har kommet fram til avslag på asylsøknad behøves det ikke ytterligere en instans. Man må kunne stole på at UDI har gjort en grundig vurdering.

• Alle asylsøkere skal interneres på lukkede mottak til evt. oppholdstillatelse gis eller til utreise kan gjennomføres. De som har fått rettskraftig avslag på sine søknader skal uten unntak bringes ut av landet, såfremt de ikke selv frivillig adlyder pålegget om utreise på frivillig basis. Utviklingshjelp, eller kutt av slik hjelp, samt visumpolitikken, må brukes som brekkstang for å sikre at opphavslandene samarbeider om å akseptere tilbakeføring av egne statsborgere.

• Asylsøkere skal ikke ha noen rettigheter til offentlig hjelp fra Norge, og kan verken kreve advokat eller rettergang bekostet av det offentlige til å bestride eventuelle avslag. • Ved politisk begrunnede asylsøknader som innvilges i Norge, skal saksgangen offentligjøres slik at prosessen er transparent. Prosessen er avhengig av at frivillige gir husrom til de enkelte, da asylmottak og asylindustrien er uønsket, og finansieringen fra det offentlige avskaffes.

• Personer som får, eller har fått, asyl i Norge skal sendes tilbake til hjemlandet når det etter lokal standard regnes som normalt trygt å bo der, eventuelt til andre deler av landet hvor det anses mer fordelaktig og tryggere. • Norge skal fortsatt følge signerte konvensjoner, men de skal tolkes til det norske folks fordel. Norge skal vrake konvensjoner som er ufordelaktige for landets borgere.

• Barn som fødes i Norge av asylsøkere er ikke norske. De skal derfor tilbakesendes sammen med sine foreldre ved eventuelt avslag på opphold i Norge. Og bare så det er sagt og skrevet: Gratis pensjonspoeng som er blitt tildelt innvandrere skal annulleres. Alderstrygd som i dag blir utbetalt på grunnlag av slike gratis pensjonspoeng skal reduseres til sitt juridisk reelle nivå, som norskfødte som for eksempel har bodd i utlandet i en periode må forholde seg til mht. opptjening av pensjonspoeng.

Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene