Alvorlig svekket rettssikkerhet i sivile saker

Publisert 11.9.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

Stadig flere norske statsborgere og andre innbyggere i Norge, opplever fra tid til annen å bli fullstendig overkjørt av landets domstoler, særlig i sivilsaker hvor det offentlige er saksøkt for et eller annet. Det er Stortinget, landets nasjonalforsamling, som har det øverste ansvaret for å påse at alle borgere og innbyggeres rettssikkerhet, blir ivaretatt på en tryggest og best mulig måte. Domstolene har ansvaret for at det Stortinget har bestemt og vedtatt, strengt følges av rettsapparatet selv og våre offentlige myndigheter. Domstolene skal nemlig være 100 % politisk uavhengig, og skal handle ut fra vedtatte lover.

I saker som anlegges mot det offentlige, skjer det ofte at domstolene på forhånd tar enkelte juridiske grep og avgjørelser, som siden går i disfavør for en saksøker. I mange slike saker har det vist seg at dommeren har, eller har hatt, et rent arbeidsforhold hos den saksøkte. Over lang tid har det vist seg at rettssikkerheten i sivilsaker, i motsetning til straffesaker, er blitt sterkt svekket for folk flest. Det er også et gigantisk paradoks at den som begår forbrytelser mot det offentlige, har rett til forsvarer på det offentliges regning. Når det offentlige er skadevolder, belastes derimot offeret med alle utgifter, dvs. om en da ikke vinner søksmålet. I mange tilfeller oppfatter folk flest norske domstoler som et rent bingolokale.

I dag er det heller ikke tvil om at det offentlige Norge er flink til å løpe fra sitt ansvar. I sak etter sak har det også vist seg at systemlojale advokater og jurister, har bistått offentlige myndigheter for å få pulverisert ethvert ansvar i en sak. Ofte har de foretatt handlinger i sterk strid med vanlig gjeldende advokat-etiske regler. Norge proklamerer fortsatt for å være en rettsstat med høy rettssikkerhet – for alle og enhver. Dette er langt fra sannheten. Vi har fortsatt ikke likhet for lov og rett i Norge. Den har vel aldri eksistert. Skal man få bedre likhet for lov og rett i landet vårt, så må særlig de tre neste avsnitt i denne artikkelen, spesielt leses og praktiseres av hhv. Den Norske Advokatforening, landets dommere og våre folkevalgte på Stortinget.

1. Samfunnsmagasinet oppfordrer Den Norske Advokatforening til å bli langt strengere med å påse at advokater/jurister, ikke foretar seg uetiske handlinger i domstolene i strid med god advokatskikk. Spesielt gjelder det i saker som er anlagt mot offentlige myndigheter. Dette som et ledd i å få bedret rettsikkerheten for alle og enhver, og uansett nasjonalitet eller etnisk opprinnelse.

2. Samfunnsmagasinet oppfordrer landets dommere til å være langt mer åpne og oppriktige om både sin habilitet og tidligere arbeidsforhold. Dette som et ledd i bedring av den generelle rettssikkerheten for alle og enhver.

3. Samfunnsmagasinet oppfordrer Stortinget til og få lovfestet at den som reiser en erstatningssak mot det offentlige (stat eller kommune), ikke skal belastes med omkostninger for verken domstol eller advokat. Dette som et ledd i mer likhet for lov og rett.