Åpent brev til statsministeren

Publisert 8.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no/Wikipedia

I løpet av de siste norske regjeringenes tid – og kanskje spesielt under Solberg-regjeringens tid, har regjering og Storting akseptert en lang rekke direktiver fra EU – altså fra en union Norge ikke er medlem av. Mange av disse direktivene eller påleggene har ikke vært i landets interesse og har også i en del tilfeller kostet Norge en god del.

Det synes for øvrig ganske klart at den sittende regjeringen mer enn noen tidligere regjering, gradvis prøver å skyve Norge inn i EU en slags bakvei ved å akseptere de nevnte direktiver pluss diverse anbefalinger fra OECD. Norges medlemskap i OECD, EØS og deltagelse i Schengen-samarbeidet har som alle vet påført landet adskillige større og mindre problemer, som det ikke ser ut til at regjeringen gjør noe som helst med. Kort sagt har de siste regjeringene – og ikke minst den nåværende samtykket til det aller meste av direktiver/pålegg og anbefalinger fra Brussel o.a.  Og de senere årene legges alt til rette for å gi fra oss en del av landets arvesølv, – bl.a. vannkraften. En skammelig og ulovlig handling.

Så er spørsmålet til statsminister Erna Solberg: Når ble Norges Grunnlovs paragraf 1 vedtatt ugyldiggjort, og med hvilken godkjenning fra det norske folk har dette skjedd? Paragraf 1 har så vidt vites fortsatt full gyldighet, og er den paragraf hvorpå landet fortsatt skal bygges. Paragraf 1 lyder som følgende – fortsatt i dens første og grunnleggende del:

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Grunnlovens grunn-paragraf er brutt av flere norske regjeringer og brytes jevnlig av dagens regjering. M.a.o. respekteres ikke det fundamentet som Norge skal bygges på ut fra den fortsatt gjeldende Grunnloven! Det gir også en god grunn til å spørre om hvilken verdi feiringen av 17. mai i dag har når det nærmest er blitt en minnedag fra en tid da Grunnloven ble laget og fulgt. Den blir nemlig ikke lenger fulgt og respektert av våre såkalte folkevalgte som har tatt seg en rekke klart ulovlige friheter!

Kan statsministeren svare på om det er helt i orden og i overensstemmelse med Grunnloven at Norge mer og mer styres fra Brussel og av anbefalinger fra OECD, m.m.?  Hvis det er i orden, så er Grunnlovens paragraf 1 altså ugyldiggjort, og Norge er dermed ikke lenger en fri og selvstendig nasjon!