De medansvarlige for grunnpensjonstyveriet

Publisert 29.4.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Wikimedia
Innfelt: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

 
Helt siden våren 2014 da sfm.no fikk reell kunnskap om en lovstridig samordning av grunnpensjoner, og som omfatter gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, så har vi jobbet intenst med å få satt et økt fokus på saken mens andre medier har holdt munn. Saken har allerede vært innom rettsapparatet i Norge. Det hovedansvarlige departementet ASD, mente (via Regjeringsadvokaten) at Oslo Tingrett ikke hadde ”kompetanse” til å behandle saken. Den ble derfor etter forlik med saksøkeren og ASD, bestemt at saken skulle overføres til NAV systemet (som ASD har hovedansvaret for) og ”utprøves” der.

Saken er fortsatt under behandling av Nye Arbeids- og Velfredsetaten (NAV), og vil ventelig bli overført til særdomstolen ”Trygderetten”. Flere har et medansvar i denne saken. Sfm.no offentliggjør derfor navn på de politiske partier og departementer som er medansvarlige for det en best kan kalle et gjennom simpelt bedrageri fra statens side, og med så godt som full politisk velsignelse. Her er den oppdaterte listen pr. 29.4.2018.

Medansvarlige stortingspartier:
 
Arbeiderpartiet (A)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Senterpartiet (Sp)
Venstre (V)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt (R)

Medansvarlige departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
(Ledes pr. 29.4.2018 av statsråd Anniken Hauglie H)

Grunnlag for medansvar: Godtar uretten ved å nekte å endre lover som er påpekt å være i klar konflikt med hverandre.

Finansdepartementet
(Ledes pr. 29.4.2018 av finansminister Siv Jensen FrP)

Grunnlag for medansvar: Godtar at staten tar 10 % av grunnpensjonen fra gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere hver måned. Det til tross for at all slik inntekt er regnet som vanlig lønnsinntekt og beskattet der etter fra og med den 1.1.2015. Det samme kan derimot ikke foretas overfor andre ”lønnsmottakere”, og er derfor helt klart i strid med grunnlovens § 98.

Barne- likestillingsdepartementet
(Ledes pr. 29.4.2018 av statsråd Linda C. Helleland Hofstad H)

Grunnlag for medansvar: Godtar forskjellsbehandlingen i strid med grunnlovens § 98.

Justis- og beredskapsdepartementet
(Ledes pr. 29.4.2018 av statsråd Tor Mikkel Vara FrP)

Grunnlag for medansvar: Godtar lovstridigheten ved å ikke se på lover som er påpekt å være i konflikt med hverandre, og at disse må rettes opp.

Paradoks de lux

Fra hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet, har sfm.no også sakset følgende tekst som vi mener klart og tydelig er et stort paradoks – hensett til saken det jobbes med.

Sitat: ”Pensjonspolitikken skal sikre inntekt i alderdommen og legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Det nye pensjonssystemet er innrettet mot fire hovedmål. Det skal være økonomisk og sosialt bærekraftig, gi god motivasjon til arbeid, ha god fordelings- og likestillingsprofil (vår utheving) og bygge på enkle hovedprinsipper.” Sitat slutt.

Sfm.no følger opp saken.