Demensomsorgen i Norge må bli bedre

Publisert 13.5.2019
Illus.foto: Colourbox

Fire av fem sykehjemspasienter har demens. Derfor må sykehjemmene i større grad være et hjem der personer med demens lettere kan ta fram gamle minner, og få gode dager sammen med fagfolk, pårørende og frivillige. Demokratene vil jobbe for tidligere diagnostisering av demens, og mer systematisert informasjon til pasient og pårørende.

Alle kommuner skal ha tverrfaglige grupper av helsepersonell, såkalte demensteam, med ansvar for utredning og oppfølging. Demokratene vil lovfeste dagtilbud for personer med demens i alle kommuner, og sikre kommunene midler til lønn og drift. Som et ledd i dette tilbudet vil vi fortsatt styrke Inn på tunet-ordningen, og støtte liknende tilbud med utgangspunkt i andre lokale virksomheter. Gode avlastningsordninger er særlig viktig for pårørende til personer med demens.

Demokratenes mål er at økt levealder skal følges av det å tilrettelegge for en meningsfull og trygg alderdom. Mennesker med demens er en av de største brukergruppene i omsorgstjenesten, og antall personer med demens blir mer enn fordoblet fram til 2040. Men tjenestene er ikke nok tilrettelagt, og det mangler kapasitet og kunnskap. Det blir derfor flere eldre med demens. Også mange yngre mennesker vil kunne bli rammet.

Vi mener det er nødvendig å tenke nytt i omsorgen for denne sårbare gruppen. Mange steder har man høstet gode erfaringer med å tenke utradisjonelt og nytt når det gjelder boformer, innhold og innretning på demensomsorgen. I flere land har man for eksempel etablert demenslandsbyer, og mange steder har tilbud med mindre boenheter med heldøgns pleie og omsorg erstattet tradisjonelle sykehjem.

Demokratene mener demensomsorgen i mye sterkere grad må inneholde kultur, opplevelse, god ernæring, tilrettelagt fysisk aktivitet og godt et sosialt miljø. Gode helsetjenester må ha tett oppfølging av demensteam og hjemmebaserte tjenester. Demokratene vil derfor overføre kostnaden fra kommunalt til statlig nivå. På den måten for å sikre best og likt tilbud over hele kommune Norge.

Vidar Kleppe
Ordførerkandidat for Demokratene i Nye Kristiansand