Det avslås i Trondheim over 262 millioner til Helse og omsorgsboliger

Publisert 15.3.2023
Foto: Sfm.no

Partiet SV klarte ikke å endre den mangelfulle bevilgningen til investeringstilskudd Helse og omsorgsboliger. Konsekvensene blir utrolig store for de fleste kommunene deriblant Trondheim.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem i oktober 2022, ikke å bevilge penger til Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, et tilskudd som formidles via Husbanken.
Tilskuddene skulle stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV, som lå til grunn for Stortingets vedtak av statsbudsjettet, ble investeringstilskuddet vedtatt gjeninnført for 2023, men kun med tilførsel av kun 95 millioner i friske midler for prosjekter i søknadsåret, eller totalt 950 millioner inntil prosjektene er ferdigstilt. Resultatet var at Husbanken allerede i januar måtte orientere landets kommuner om at rammen for investeringstilskudd for 2023 var oppbrukt, og at søknader ville måtte bli avslått.

I retningslinjene for denne ordningen heter det i punkt 6.3, siste ledd: Det kan normalt ikke gis tilskudd til prosjekt som er igangsatt eller gjennomført.

Det innebærer at Trondheim kommune normalt vil miste retten til tilskudd for prosjekter somstarter opp i 2023 og sum tilskudd som avslås i 2023 er på hele 262 700 000.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim