Eget NAV-ombud i Trøndelag fylke?

(Spørsmål i fylkestinget)

Publisert 28.9.2022
Foto: Colourbox

FFO Nasjonalt sitt Rettighetssenter får flest henvendelser om NAV. De erfarer at mange har et stort behov for hjelp og veiledning i prosessen frem til NAV fatter et vedtak.  

Mange opplever at NAV-systemet svikter i oppfølgingen, de får ikke nødvendig informasjon og de opplever saksbehandlingsfeil. Mange føler avmakt i møte med et system de opplever ikke ivaretar deres behov, og hjelpeapparatet oppleves ofte som en motpart.
Dette fører til at mange gir opp underveis fordi det ikke finnes noen uavhengige hjelpeinstanser å gå til, bortsett fra å betale for advokat selv.

FFO Trøndelag har tidligere i skriv til fylkesordfører påpekt at det er behov for et uavhengig NAV-ombud som kan bistå brukerne i deres kontakt med NAV. Et NAV-ombud må kunne bistå når det gjelder hele arbeids- og velferdsforvaltningens lovgivning og ansvarsområde. FFO mente at en ombudsordning også kan bidra til å kvalitetssikre Navs tjenester.

Agder Fylkeskommune var det første fylke som fikk eget NAV-ombud sommeren 2021 og FFO Trøndelag ba i skrivet om at Trøndelag fylkeskommune opprettet eget NAV ombud også i Trøndelag.

Jeg har også tidligere tatt opp spørsmålet om NAV-ombud og Fylkesordføreren støttet undertegnede om at dette var en viktig sak, og stilte seg bak et samlet Storting i at det er på tide å få på plass et NAV-ombud. Den gang 11.12.2019 (sak 42/19) svarte fylkesordføreren i at han ville avvente regjeringens utredning av NAV-ombudsfunksjonen, som lovet gjennom Granavolden-plattformen.

Stortinget har nå vedtatt i mai 2021 følgende: 
«Stortinget ber regjeringen snarest mulig å opprette et eget, selvstendig NAV-ombud og avklare en mulig samlokalisering med et av de andre ombudene for å dra nytte av felles faglige og administrative ressurser

Stortinget har dermed vedtatt at det skal etableres et selvstendig NAV-ombud. Hva som blir et nasjonalt ombuds mandat og arbeidsmåte er derimot ikke konkretisert per nå. Nav-ombudet i Agder som til nå er det eneste NAV-ombudet har ifølge TV2 fått ca. 90 saker på de første 8 månedene det har eksistert. Presset på NAV-ombudet i Agder er meget stort.

Dette viser at det bør være behov for et eget NAV-ombud i hvert fylke og man bør forvente at etterspørselen ikke er mindre i Trøndelag enn i Agder. Vil fylkesordføreren nå gi støtte til at det opprettes et eget NAV-ombud i Trøndelag fylke?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting