Er laks en fremmed art hvis man bygger laksetrapp?

Publisert 19.4.2022
Foto: Colourbox

Spredning av fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem som gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. Dette er noe de fleste er enige om, men er laks en fremmed art hvis man utvider Gaulas elvelengde med laksetrapper.

Det har pågått en lengre diskusjon om å forlenge laksens ferd opp til Holtålen og etablere laksetrapper. Det har i flere tiår vært snakket, diskutert, utarbeidet planer og faktisk gjort tiltak for å utvide Gaula sin anadrom strekning i kommunen med laksetrapp opp mot Holtålen.

Laksetrapp, eller fisketrapp, er en kunstig oppgangskanal for fisk forbi barrierer som fosser som fisken ikke kan passere på egen hånd. Hensikten er å gi fisken adgang til høyereliggende, gode gyteplasser og oppvekstområder, eller å skape muligheter for fiske ovenfor en barriere i elva.

Definisjonen av anadrom strekning er den delen av elva som er tilgjengelig for anadrom fisk. I Gaula har man pr i dag ca. 200 km med anadrom strekning og laksefisk har en utrolig evne til å forsere store utfordringer på sin vandring opp elvedalene. Særlig storvokst laks har en unik evne til å forsere stryk og mindre fossefall på ulike vannføringer. Allikevel finnes det naturlige barrierer som ikke lar seg forsere og Hyttfossen ved Eidet er en sånn barriere.

Det er en lang tradisjon for bygging av fisketrapper i Norge. Mange fisketrapper er blitt bygget for å gi laks tilgang til elvestrekninger som opprinnelig ikke var anadrom. Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting blir jeg forundret når jeg i rapporten leser at en rekke instanser skriver at laks kan være en fremmed art hvis laks/sjøørret kommer ovenfor Hyttfossen.

Skal man lykkes med å forlenge laksefiske opp til Holtålen så må bl.a. Statsforvalter, NVE og Trøndelag fylkeskommune forklare hvorfor Laks kan være en fremmed art hvis man bygger laksetrapp og forlenger laksens ferd i Gaula. Jeg er spent på denne forklaringen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting