Erlend Wiborg Frp: – Samordning av grunnpensjoner er særdeles urettferdig

Publisert 4.3.2018

Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ/Senior
Foto: Sfm.no/Jan Hansen

Tirsdag den 27.2.2018 ble det avholdt et møte på Stortinget med leder for Arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg (FrP). Møte kom i stand på bakgrunn av et framsatt krav til Stortinget om at den lovstridige samordningen av grunnpensjoner må opphøre.

Erlend Wiborg fikk seg overlevert et brev med en klar og detaljert redegjørelse for hva saken handlet om, ikke minst når det gjelder relevante lover som helt tydelig er i konflikt med hverandre. I tillegg fikk Wiborg overlevert kopi på relevant korrespondanse med hhv Arbeids- og sosialdepartementet samt Stortinget, i tillegg til kopier på rettsdokumenter som bl.a. et forlik fra Oslo Tingrett. Wiborg satt tydelig pris på ryddigheten i framleggelsen av den aktuelle saken med relevant dokumentasjon.

– Samordningen av grunnpensjoner er særdeles urettferdig. Også sett opp mot grunnloven er denne saken meget interessant, fordi den også handler om et rent juridisk spørsmål som man må få en avklaring på, sa Wiborg.

Wiborg minnet så om den årelange kampen som Frp har ført på vegne av landets pensjonister, og ikke minst når det gjelder avkortning av pensjoner. Wiborgs uttalelse medfører riktighet etter det sfm.no har fått undersøkt både i forkant og i etterkant av vårt møte.

– Frp har møtt mye motstand når det gjelder kravet om å få fjernet avkortning av pensjoner. Uviljen har vært veldig stor – særlig fra den sosialistiske siden. Jeg spør om hvorfor to pensjonister skal fratas inntekt bare fordi at de er gift eller bor sammen, sa Wiborg.

Wiborg ble videre orientert om den sivile delen av saken (som angår artikkelforfatter), og som nå ligger til behandling i Trygderetten. Dette er en særdomstol som kun behandler rene trygdespørsmål. Saken har i forkant vært i Oslo Tingrett, men som etter Regjeringsadvokatens utsagn (på vegne av ASD, det saksøkte departementet. journ. merkn.), ”ikke har kompetanse til å behandle den”. Saken havnet så hos NAV, og ble siden sendt videre til  NAV Klageinstans.

NAV-etaten kan uansett ikke behandle denne saken. Hovedårsaken er at den handler om vedtatte lover som helt klart er i konflikt med hverandre. Om Trygderetten heller ikke kan behandle den, og alternativt kommer med en rettslig avgjørelse man ikke kan godta, så må saken avgjøres av Borgarting Lagmannsrett, og i siste instans – selveste Høyesterett. Det ble derfor inngått en avtale med leder for Arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg som går ut på følgende. Så snart en avgjørelse i den sivile delen av saken foreligger fra Trygderettens side, skal artikkelforfatter ta umiddelbar kontakt igjen med komiteen.

Brevet til ASK leder Erlend Wiborg

Til Stortingets arbeids- og sosialkomité
ved leder Erlend Wiborg
Stortinget, Oslo.

Halden 27.2.2018

Dette brev gir en utfyllende orientering om hvorfor undertegnede hevder at lov om samordning av grunnpensjoner og pensjoner generelt, og omfattende gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere, er direkte lovstridig – særlig etter den 1.1.2015. Undertegnede begynner aller ført med hva som står nedfelt i Norges Grunnlov § 98. Denne ble endret i år 2014. (Alle aktuelle lovtekster er gjengitt nedenfor i kursiv stil).

Norges grunnlov § 98

Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.

Dernest viser jeg til lov om samordning hvor en helt klart usakelig forskjellsbehandling framkommer.

 Lov om samordning

1.1. Denne lov gjelder samordning av ytelser som en person kan få samtidig fra to eller flere av følgende pensjonsordninger og trygder:

Tjenestepensjonsordning som er fastsatt ved lov eller vedtak av Stortinget, eller som er fastsatt av kommuner og fylkeskommuner for kommunale og fylkeskommunale tillitsmenn, tjenestemenn og arbeidere, herunder pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon som tas ut mellom 65 og 67 år.

Personskadetrygd fastsatt ved lov.

Ytelser fra folketrygden.

Offentlig pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon før fylte 65 år som det kan godskrives pensjonspoeng for etter folketrygdloven § 3-19. Det samme gjelder pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon i privat sektor mellom 62 og 67 år etter overgangsordningen i AFP-tilskottsloven kapittel .

Pensjonsordning som yter avtalefestet pensjon i privat sektor etter AFP-tilskottsloven kapittel 2, jf. kapittel 3.

Så vises det videre til lov om folketrygd § 3-2, og som helt klart ikke overensstemmer med lov om samordning § 1.1.

Lov om folketrygd grunnpensjoner

3-2.Grunnpensjon

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig avtidligere inntekt.Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre. Full grunnpensjon utgjør 100 prosent av grunnbeløpet. Full grunnpensjon utgjør likevel 90 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med en ektefelle

som får uføretrygd eller alderspensjon,

som får avtalefestet pensjon som det godskrives pensjonspoeng for, se § 3-19, eller

som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

I tillegg til de personene som er likestilt med ektefeller etter § 1-5 skal bestemmelsene i fjerde ledd også gjelde for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene. Full grunnpensjon utgjør 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer får pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 16 eller 17.

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Essensielle merknader:

Både Stortinget og Regjeringen er kjent med at fra den 1.1.2015, ble alle pensjoner og trygdeutbetalinger regnet som vanlig lønnsinntekt og ble skattet der etter. Ut fra gjeldende norsk lov, er det ikke tillatt for staten å samordne lønnsinntekter for noen fordi at de er gifte eller bor sammen.

I folketrygdlovens § 3-2 framkommer det helt tydelig også en direkte misvisende tekst. Slik det er i dag, så fratas ikke alle pensjonister eller uføre noe av sin grunnstønad dersom samboer eller ektefelle er i lønnet arbeid. Hvorfor en slik forskjell? Samtidig er det særdeles viktig å merke seg at all pensjon og trygd, ble skattet som vanlig lønn inkludert trygdeavgifter, som for ordinære arbeidstakere fra og med den 1.1.2015. Det er også svært så viktig å notere seg at yrkesskadde ikke skal tape noe som helst på sin inntekt. Det gjør de i og med en samordning, og dersom den yrkesskadde lever sammen med en ektefelle eller samboer som mottar pensjon eller trygd. Den yrkesskadde straffes derfor ekstra av nevnte årsak.

 I henhold til grunnlovens § 98, driver staten med ren forskjellsbehandling av følgende årsaker. Flyktninger er altså unntatt avkortning av sin grunnpensjon, men disse har ikke opparbeidet seg fulle trygderettigheter slik det kreves etter folketrygdloven § 3.2. I de tilfeller en ektefelle eller en samboer er i jobb, så avkortes heller ikke den andre partens grunnpensjon.

Konklusjon:

Staten foretar seg altså her en klart lovstridig handling ved å avkorte grunnpensjoner (pensjoner). Avkortningen kan best sees på som ulovlig beslag av andres midler – gjort i vinnings hensikt! Det kreves derfor at landets nasjonalforsamling snarest sørger for å pålegge det ansvarlige departementet ASD (Arbeids- og sosialdepartementet), å fjerne den lovstridige samordningen. Rent moralsk bør også staten bli forpliktet til å tilbakebetale den inndratte delen av grunnpensjonene med renters rente, og gjeldende både gifte og samboende. Endringene som er foretatt overfor pensjonister og trygdemottakere generelt – og rent skatte- og trygdeavgiftsmessig fra den 1.1.2015, gir også et legitimt grunnlag for å reise ny sak mot den norske stat ved ansvarlig departement. Denne lovstridige samordningen rammer mange tusen mennesker både i innland og i utland.

Imøteser en snarlig avklaring.

 Med vennlig hilsen
Jan Hansen
Statspensjonist /Frilansjournalist (NJ-Senior)