EU setter vårt demokrati og folkestyre på sidelinjen

Publisert 16.01.2023
Foto: Colourbox

Er du blant dem som tror at Norge kan bestemme noe i forhold til EU i EØS-saker? Hvorfor er det blitt slik at EU fritt kan komme til Norge og ta for seg av energi, ressurser, og har herredømme over fyllingsgraden i vannmagasinene, og sette det norske demokratiet og folkestyre på sidelinjen? Hvorfor har Norge mister alt herredømme over elektrisitetssikkerheten/elektrisitetsforsyningen i Norge?

Her er noen av grunnene:

I Europautredningen fra 2012 (NOU 2012:2 – Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU) – kommer det frem at:

«Innenfor rammene av avtalene [EØS, Schengen med flere] er Stortinget i realiteten ikke lenger selv lovgiver, men må nøye seg med å gjennomføre regler som er utformet i EU. Selv om dette bare dekker en del av Stortingets lovgivning, er det en betydelig del, og den er stadig økende. Når Stortinget selv gir lover, må man videre passe på at de nasjonale reglene ikke kommer i motstrid med EU/EØS-retten, og dersom dette skjer, vil domstolene som hovedregel måtte gi EU/EØS-reglene forrang.»

Det norske demokratiet har på denne måten tapt. Vi er prisgitt EU det EU vil. Norge har verken tale-, forslags- eller stemmerett i EU – for vi er ikke medlem i EU. I realiteten er vi dermed underlagt et «diktatur» – hvor vi sår uten innflytelse eller medbestemmelse. Og om vi hadde vært medlem, vil Norge være så små befolkningsmessig at Norge vil stå helt uten reell innflytelse. Helt siden 1994 har dette vært helt klart. EØS-lovens § 2, slår fast at EUs lover har forrang foran norske ved motstrid.

Ikke nok med det. I protokoll 35 til EØS-avtalens kommer det frem at ved motstrid har EØS-avtalen, og andre lovregler fra EU, forrang foran norske lover. I artikkel 120 i EØS-avtalen, kommer det frem at EØS-avtalens bestemmelser skal gå foran bestående bestemmelser i bilaterale eller multilaterale avtaler (Det vil si at EØS-avtalen har forrang foran handelsavtalen Norge har med EU fra 1973 – og som fortsatt har juridisk rettskraft. Eksempelvis er heller ikke ILO-konvensjonene ratifisert inn i EUs lovverk).

Overvåker Norge 24/7

Alle lover som er ført inn i EØS-avtalen, er på den måten blitt overført fra Norge – over til å bli EUs eiendom. Det betyr at Norge i alle disse lovene er blitt underlagt EU-retten og EU-domstolene (EFTA-domstolen). Etter at en lov er ført inn i EØS-avtalen, betyr det at Norge ikke lenger har handlingsrom engang – innenfor rammene av lovene som er overført til EØS. Dagens kraftpriser er et eksempel på det.

EU har sørget for å opprette et eget overvåkingsorgan, ESA (EFTAS overvåkingsorgan) – hvis eneste oppgave er å påse at Norge overoppfyller sine forpliktelser overfor EU. De vokter over Norge 24/7 – et slikt regime eksisterer ikke i EU-landene. I tillegg har EU opprettet, som nevnt, en egen EFTA-domstol, hvor Norge kan bli dømt for brudd på lojalitetsplikten Norge har ovenfor EU. Norge er med ovennevnte blitt en ren kolonistat under EU – fratatt alt hva angår demokrati i alle saker som styres fra EU. Tror du fortsatt at Norge har noe de skulle ha sagt i forhold til EU i alle de sakene som berøres av EØS-avtalen?

Jørund Hassel, Lillehammer