Formell utdannelse verses realkompetanse

Publisert 11.4.2018

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Samfunnsmagasinet har over tid publisert flere kritiske artikler om norsk presse. Sakene har generelt sett handlet om å begrense ytringsfriheten til enkelte personer, eller rettere sagt ”kneble” dem. Bak de aller fleste slike oppslag står Samfunnsmagasinets faste skribent, Wilfred Høsteland i Bergen. Det er særlig de ansvarlige redaktørene i Bergens Tidende (BT) og Bergensavisen (BA) Høsteland har rettet kraftige skyts mot, men slettens ikke uten god grunn.

Høsteland har ved flere tilfeller, også overfor de to nevnte redaktører, påpekt stor urett når det gjelder hvem som får slippe til med meninger og ytringer i media, og hvem som ikke får det. Høsteland mener at pressefolk i Bergen er spesielt såre, og de tåler ikke den aller minste form for kritikk. Han har også ved flere ulike tilfeller påpekt at dersom den som skriver har en ”formell” utdannelse, i tillegg til en fin tittel av en eller annen sort, så er det i seg selv en ”garanti” for redaktørene, og at alt det slike presenterer er fagmessig holdbart. Men er det egentlig det i ethvert tilfelle?

Samfunnsmagasinet har gjennom mer enn 20 år hatt kontakt med mange mennesker, og som har innehatt stor realkompetanse på en rekke områder som eksempelvis;

* juss, norsk lovverk, rettspraksis, prosedering for domstoler
* sosialpolitikk, barn, familie, barnevern
* samferdsel og infrastruktur
* it-teknologi og økonomi
* internasjonale overenskomster, osv. osv.

Størstedelen av representantene for norsk presse, vil fortsatt ikke akseptere eller innrømme at ”realkompetanse” innen ett eller flere fag og yrker, faktisk kan likestilles med en ”formell” utdannelse i en rekke tilfeller. Det virker som at norsk presse – generelt sett, fortsatt er av den oppfatning at det er bare de med mange diplomer på veggene og eksamener fra høyskoler og universiteter som fortsatt kan noe. Andre uten slik utdanning kan ingen ting. La oss derfor sammen se litt nærmere på hva Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk sier om nettopp ”realkompetanse”. (Gjengitt i uthevet kursiv stil).

”Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.”

Kanskje norsk presse her etter burde trå litt mer varsomt, og ikke minst opphøre med sin tåpelige ”trynepolitikk”. Aksepter at det også finnes mennesker innen pressen med solid ”realkompetanse” på en rekke områder. Alle i media har nemlig ikke behov for en ”formell” utdannelse fra ”Høgskulen i Volda” eller andre institutter.