Frykter for den nasjonale råderetten!

Av Jorunn Aaselle Olsen
Sentralstyremedlem DIN
Illus.foto: Colourbox

Norge er EUs nest største gasseksportør etter Russland. En stor bekymring er utviklingen mot stadig mer makt til EUs energibyrå ACER, som skal stå for den overordnede reguleringen av elektrisitet, gass og oljemarkedet.

Den 7. november 2017 fremmet regjeringen forslag om tilslutning til EUs energibestemmelser om naturgass og elektrisitet, inkludert tilslutning til EUs energibyrå ACER. Men for å mildne inntrykket av suverenitetsavståelse, ønsker regjeringen at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge. Stortinget skal behandle saken i våren 2018. Men stortingsflertallet har allerede gått inn for å avsette penger til kontingent til ACER i 2018! 

Synes det er skremmende at våre politikere i det hele tatt vurderer å gi fra oss råderetten over Norges natur-ressurser. Suverenitetsavståelsen svekker folkestyret vårt. Når vi gir EU makt over et nytt politikkområde, betyr det at folkestyret rommer et politikkområde mindre enn tidligere. Gjennom EØS har vi tatt inn over 12 000 direktiver og forordninger fra EU. Det gjør at demokratiet vårt sakte men sikkert forsvinner. Å underlegge seg EUs energibyrå, burde uten tvil regnes som en suverenitetsavståelse av stor betydning og dermed behandles etter Grunnlovens paragraf 115, som krever 3/4 flertall. 

Det åpner opp for at flere mulige nei-allianser på Stortinget vil kunne sikre fortsatt norsk råderett over eget kraftmarked. Dersom det åpnes opp for at Norge skal integreres tettere i det europeiske kraftmarkedet, vil strømprisene nærme seg det europeiske nivået. Da snakker vi ikke lenger om små pris-svingninger, da strømprisen i flere land ligger langt over det norske nivået. Det kan bety døden for store deler av det som i dag er vår nest største eksportnæring.