– Gjør som vi sier, men ikke som vi gjør!

Publisert 15.2.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske politikere bruker milliarder i utlandet for å redde regnskog og urbefolkningers levevilkår, men her hjemme tråkker de på vår egen urbefolkning og blåser en lang mars i en dom i Høyesterett mot et av de verste industriprosjektene i Norge noensinne, nemlig vindkraftparken på Fosen. Den 11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen.

Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige, men per i dag – 8. februar 2023 – har Støre-regjeringen ikke foretatt seg noen verdens ting synlig utad i sakens anledning. Det er trolig vondt både for Jonas Gahr Støre og hans forgjenger Erna Solberg å se at «det grønne skiftet» de så hysterisk ivrer for, viser seg å være lovstridig blant annet på Fosen.

– GJØR SOM VI SIER…..
Da Samenes nasjonaldag ble markert den 6. februar i år fikk Støre, Solberg, Barth-Eide og Terje Aasland seg enda en nesestyver, og det var i NRK Dagsrevyen.

Same, miljøaktivist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen fikk i beste sendetid klinke til politikerne, og pekte på at «fine ord om urbefolkning og samisk kultur langt på vei ikke dekker opp den uretten som er begått mot samefolkets rettigheter på Fosen.»

Jeg må tilstå at jeg frydet meg over å se henne så til de grader smøre trynet fullt på den sittende regjeringen, som også i Fosen-spørsmålet fremstår som fullstendig handlingslammet.

VIL TAPETSERE NORSKEKYSTEN MED VINDKRAFTANLEGG
Jonas Gahr Støres Energikommisjon, for det er akkurat det denne kommisjonen er; En kommisjon som skal underbygge galskapen i Støre og Barth-Eides «grønne skifte», har pekt på at det må kjappere saksbehandling og konsesjonsløsninger til for å få fart i vindkraftutbyggingen i Norge.

Det betyr flere Fosen-løsninger, og det må skje kjapt før noen får tenkt seg godt om.

Støre varsler at vindkraft kan bli bygd «langs hele norskekysten», og sikkert også mange andre steder, som vi allerede har sett.

Når Olje- og energiminister Terje Aasland vil «sukre pillen» for lokalbefolkningen og lokale politikere, for å få satt opp enda mer vindkraft med løfte om arbeidsplasser og skatteinntekter, da er det viktig å følge med lokalt å reagere på de ordførerne og politiske partiene som prostituerer seg, og å sørge for at slike ikke blir valgt inn i kommunestyrene ved valget i september i år.

Verken under Erna Solbergs åtte år som statsminister, da man i klartekst så hvor galt det ville gå i Tyskland og Storbritannia med energistabiliteten under planleggingen av utfasing av atomkraft og kull eller nå med Støre, snakkes det om stans i eksport av norsk vannkraft, løsrivelse av vannkraftpriser fra gasspriser eller atomkraft.

Jo, det SNAKKES mye, men det handles ikke. Norge har rimelig godt med kraft på egen hånd uten alle disse vindkraftverkene som er i gang og som det legges tilrette for i hav og på land, men vi går mot et kraftunderskudd allerede i 2026-2027 fordi slike som Solberg og Støre verken er forutseende nok eller har kunnskap nok.

Og hvis disse på Storting og i regjering hadde vært i stand til og hatt vilje til å lytte og lære ville de ha fått med seg, at det tyske vind- og solkraftshelvetet («Energiewende») er slaktet på hjemmebane som mislykket, kostbart og lite effektivt, og man ville for enhver pris ha forsøkt å unngå at noe lignende ville ramme oss her i Norge.

LANDET HERJES AV DE GRØNNE DJEVLENE PÅ STORTINGET
Fosen-dommen i Høyesterett representerer en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge som vil få store konsekvenser framover. Men «de grønne djevlene» på Stortinget, for tiden ledet av regjeringen Støre, vil ikke følge dommen i Høyesterett. Regjeringen Støre sier rett ut at deres mål er å beholde vindkraftanlegget og «finne løsninger for reindriften».

Altså: Man gjør et overtramp, fatter feilaktig og lovstridig vedtak, gir konsesjon feilaktig og på sviktende grunnlag, blir dømt for dette – men lar være å følge opp dommen. Hvem andre kan gjøre slikt her i landet enn norske stortingspolitikere?

Sametinget mener at det ikke finnes noen avbøtende tiltak som er gode nok til at reindrift og vindkraft kan leve side om side. De frykter at utredningen vil ta mange år, samtidig som vindturbinene durer og går.

Til dette svarer den sleipe Støre-regjeringen:

«– Vi må finne løsninger som står seg i ettertid. Høyesterett har lagt ugyldighet til grunn, men hva som skal skje med vindparken har de ikke tatt stilling til.»

At samer og miljøorganisasjoner er skuffet over fravær av oppfølging av dommen fra statens side er fullt forståelig, men ikke overraskende. Blindet av «grønnhet» gikk politikere på Stortinget all in for å gi konsesjon til Fosen Vind DA – et norsk vindkraftselskap som kom i ordinær drift i mars 2021.

Fosen Vind DA er organisert som et joint venture-selskap og er eid av Statkraft (52,1 prosent), Nordic Wind Power (40 prosent) og TrønderEnergi (7,9 prosent). Nordic Wind Power et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners med kontor i Luxenburg og Sveits) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Kampen for samenes rett til utøvelse av sin kultur fortsetter, og vi ble påminnet dette av Ella Marie Hætta Isaksen i Dagsrevyen på Samenes nasjonaldag den 6. februar i år. På Øyfjellet, i Repparfjord, på Laksefjordvidda og flere andre steder er natur og reindrift i fare som følge av kraftutbygging og gruvedrift. Fosen-dommen legger viktige føringer også for disse sakene, noe norske myndigheter er nødt til å respektere, men som de nøler i det lengste med å gripe fatt i. Slike politikere kan vi ikke ha sittende ved rattet!

ADVARES FOR DØVE ØRER
Og verre enn ovennevnte skal det altså bli, ikke bare i samenes områder fra Midt-Norge og oppover, men langs hele norskekysten og vel så det.

– Vi ber staten om å gripe inn og avslutte alle saker som rammer reindrift og natur i samiske områder. Respekt for urfolks arealer er godt naturvern, i både Norge og Brasil, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han sier at det er på høy tid at myndigheter og næringsliv tar høyesterettsdommen i Fosen-saken inn over seg. Og det Gulowsen peker på er viktig å legge merke til, for norske regjeringer har «kjempet en tapper kamp» for urbefolkningen i Brasil, der det er ødslet milliarder på regnskogbeskyttelse, men det ser altså ut til at det også i forhold til urbefolkningen er viktigere å ta seg godt ut globalt, enn å få ryddet opp her hjemme.

Vi ser eksakt det samme skje på områder som helse og omsorg, kommuneøkonomi, skoler, infrastruktur etc etc her i landet. Og det å bistå land ute i verden for den nette sum av rundt 40 milliarder + + + de 75 milliardene de neste fem årene til Ukraina er det faktisk bred politisk enighet om skal fortsette, selv om det er digre hull å fylle med penger her hjemme.

STORTINGSPARTIENE MÅ STRAFFES LOKALT I 2023!
Utbygging av vindkraft i Norge ser ut til, på tross av ovennevnte mislykkede, tyske «Energiewende», å skulle fortsette her i Norge til enhver pris. Det er ingen refleksjoner i retning av atomkraft, som kan levere mer stabil strøm i motsetning til den ustabile vindkraften Støre-regjeringen ønsker på alt for mange fjelltopper langs norskekysten.

Regjeringspartiene i Tyskland var i 2016 enige om en plan om opptil 95 prosents kutt i klimautslippene innen 2050. Men Tyskland kommer ikke til å klare sine egne klimamål i overskuelig framtid. Det er det fælt få av de øvrige landene i Europa som vil klare. Dette kan man alene ikke skylde Putin for.

Tyskland slapp ut 761 millioner tonn med klimagasser i fjor, kun ett tonn mindre enn i 2021, og landet har gjort seg avhengig av pent vær og frisk vind, for å kunne levere på klimamålene.

Er dette troverdig og bærekraftig? Nei, selvfølgelig er det ikke det – det er snarere tvert i mot helt banalt og farlig å fremme «grønt skifte» paralellt med eller forut for utfasing av stabil energi. Eller som for tyskernes del, gjøre seg avhengig av Putin-gass, fase ut atomkraft og kull først og deretter se om det hele er vellykket.

Når Norge adopterer den tyske vindkraftpolitikken, og forverrer vår situasjon ved å la være å trekke fra opptaket av CO2 i skogen, starter elektrifisering av oljeplattformene, bygger batterifabrikker og starter hydrogenutvinning (for tyskerne), ja da blir dette fryktelig kostbart for oss som bor her, og vår natur blir skadelidende.

Den 11. september 2023 er det valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i vårt land.

Tenk energi, tenk strømpriser, tenk naturødeleggelser, tenk EU-underdanighet, tenk elektrifisering av plattformer også ved dette valget lokalt og regionalt, og la dagens partier på Stortinget få klar beskjed om hvor elendig de håndterer landet vårt og har gjort det de siste tiårene etter at EØS-avtalen ble undertegnet ved å velge vekk partidisiplene på lokalt nivå.

Verre er det ikke!

Rainer Prang

Redaksjonens merknad: Gjengitt med tillatelse av Rainer Prang. Red.