Grunnpensjon-saken ruller videre

Publisert 16.12.2017

Av Redaksjonen i sfm.no
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sfm.no kan i dag meddele alle berørte at den sivile delen av denne saken, den som lå til behandling hos NAV klage, ble avslått som forventet og forutsatt. NAV klage kan nemlig ikke kan behandle en slik sak, og som fortsatt går ut på at samordning av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere må opphøre fordi den er klart lovstridig. De lover som er i konflikt med hverandre i denne saken er ”Lov om samordning av pensjoner og trygdeytelser”, ”Folketrygdloven” og ”Grunnloven”.

Sfm.no kan bekrefte at det over nyttår vil bli sendt ny klage til ”NAV klage” med begjæring om prøving av saken i Trygderetten. Alle muligheter i den sivile delen av saken må være utprøvd, før saken kan prøves for domstolen – igjen, som i dette tilfelle blir Borgarting Lagmannsrett. Saken startet i Oslo Tingrett, men som på ”oppfordring” fra den saksøkte ASD, meddelte saksøker at den ”ikke hadde kompetanse” til å behandle den. Hva da med lagmannsretten?

Hvor lang tid Trygderetten vil bruke på å se om den eventuelt kan behandle en sak som denne eller ikke, er vanskelig å si pr. dags dato. Det er igjen viktig å påpeke at hele ansvaret for denne skandalen ikke ligger hos NAV men derimot hos Arbeids- og sosialdepartementet. Sfm.no kan bekrefte at NAV har gjort det som etaten kunne gjøre iht. gjeldende regelverk. Det er jo nettopp regelverket det er noe fundamentalt galt med.

Det var det ansvarlige departementet ASD som i sin tid sendte saken nedover i sitt eget underordnede system, til tross for at departementet var vel vitende om at verken NAV eller Trygderetten kunne behandle en slik sak. Det i seg selv er ensbetydende med å direkte villede folk, kanskje med et håp om at vedkommende som har tatt opp denne saken, vil gi opp underveis. Sfm.no kan og i skrivende stund bekrefte at det vil skje viktige ting i saken allerede i starten på det nye året.

Sfm.no følger opp saken.