Grunnpensjonssaken til Trygderetten

Publisert 25.5.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior
Foto: Wikimedia.org

Våren 2014 oppdaget sfm.no at det forekom flere lovstridigheter i forbindelse med lovverket knyttet til samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere. Disse blir fortsatt frarøvet 10 % av sin grunnpensjon, en ekstra straff som den norske staten ilegger alle slike fordi at de bor og lever sammen. Det i seg selv er fullstendig forkastelig i et samfunn som fortsatt hevder å bygge på kristne grunnverdier.

Straffeskatten omfatter ikke andre grupper med samme status. Det til tross for at den norske grunnloven i § 98, klart sier at ingen må utsettes for usakelig eller urettferdig forskjellsbehandling, og at alle er like innfor loven. Dette er noe som det ansvarlige departementet Arbeids- og sosialdepartementet overhodet ikke bryr seg om, heller ikke flertallet av politikerne på Stortinget. I dag ledes ASD av Anniken Haugli fra Høyre.

I 2015 ble det aktuelle departementet saksøkt i sakens anledning. Via Regjeringsadvokaten, hevdet den saksøkte at Oslo Tingrett ikke hadde ”kompetanse” til å behandle en slik sak. Det i seg selv er meget overraskende. Partene avtalte siden at NAV fikk behandle den. Saken har nå vært igjennom NAV Klage og NAV Klageinstans, som siden kom til at de ikke delte saksøkerens mening om at samordningen er lovstridig.

Fra den 1.1.2015 ble også alle pensjoner og trygder regnet som vanlig lønnsinntekt, og ble siden skattet og belagt med samme trygdeavgifter som for ordinære arbeidstakere. Etter norsk lov kan man ikke samordne noen sine inntekter bare for at de bor sammen. Til tross for dette, må gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere fortsatt betale 10 % ”straffeskatt” (medgift) til staten av sine grunnpensjoner.

Den aktuelle saken er nå overført særdomstolen Trygderetten. Skulle det vise seg at heller ikke denne er ”kompetent” til å behandle den, så vil den omsider havne i Borgarting Lagmannsrett. Men sfm.no må da likevel spørre om denne domstolen er ”kompetent” til å behandle saken, og etter som Oslo Tingrett ikke var det ifølge både Regjeringsadvokaten, det saksøkte departementet og retten selv.