Helse-Norge er bukken som passer havresekken

Publisert 17.6.2022
Foto: Sfm.no

Helse Midt-Norge fjernet FysMed-klinikken og nå fjerner de Blå kors

Jeg mottok brev fra Helse Midt-Norge datert 4. Mai 2020 ang. FysMed-klinikken hvor de påsto at det tilbudet som FysMed-klinikken tidligere har gitt nå var ivaretatt av St.Olav. FysMed-klinikken hadde et tilbud både for de med kroniske smerter og de med overvekt og livsstilsrelaterte plager. Begge disse var pasientgrupper som i alle år har sittet nederst ved helsebordet.

At Helse Midt-Norge hevdet at tilbudet til disse stadig voksende pasientgruppene var ivaretatt ved St. Olav tror jeg mange i dag er uenige i. Helse Midt-Norge innrømmet i Adresseavisen at en vesentlig andel som nå skal henvises til St.Olav skulle avvises – enkelt regnestykke som viste at ca. 75% av disse skulle avvises.

Det som er viktig med disse vanskeligstilte pasientene med ofte betydelige sammensatte helseplager er kontinuitet, enhetlig faglig oppfølging gjennom utredning og behandling. FysMed-klinikken fikk sin avtale som offentlig poliklinikk under en Arbeiderpartiregjering i 2001 (Helseminister Tore Tønne) og de mistet denne avtalen under en borgerlig regjering hvor man nettopp skulle satse på rehabilitering og folkehelse.

Nå har vi en Senterparti-Arbeiderparti-regjering og det samme skjer nå innen rusomsorgen. Tusenvis av trøndere har blitt behandlet for rus- og spilleavhengighet hos Blå Kors på Lade. Til sommeren legges poliklinikken ned, fordi den mister oppdrag for sykehusene. Det samme skjer med flere andre private, ideelle tilbud og de rusavhengige føler seg maktesløse.

Blå Kors er en privat, ideell stiftelse. Den ble til da en gateprest i sin tid ville sørge for varmestuer og kursteder for rusavhengige. Blå Kors har drevet behandlingssenteret på Lade siden 1977. De faglige kravene til de behandlingene som gis, er de samme som i det offentlige. Helse Midt-Norge har satt ut tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på anbud siden 2010. De har vært forbeholdt private, ideelle institusjoner som nå tvinges til å legge ned.

Sykehusene skriver i sine egne planer at kapasiteten innen psykiatri og rusbehandling skal økes. Samtidig regner de med at flere vil oppsøke hjelp. I utviklingsplanen for Helse Midt-Norge heter det at «den private andelen av det polikliniske tjenestetilbudet forventes å holde seg stabil» fram mot 2035. Det skulle bety drøyt 40 prosent flere konsultasjoner enn i dag.

Helseforetakene meldte tydelig at de hadde tilstrekkelig kapasitet i egne allmennpoliklinikker. Det var helseforetakenes vurderinger som i sin helhet ble lagt til grunn for Helse Midt-Norges beslutning. Jeg føler at det som skjer nå er å sette «bukken til å passe havresekken» Helseminister og Omsorgsminister Kjerkol fra Arbeiderpartiet viser til at Helse Midt-Norge har vurdert behovet ut ifra en faglig vurdering av behovet.

Jeg nekter å tro på at det å flytte poliklinikk inn i sykehusene er noe hverken brukerne og fagfolk ønsker. Det er naturlig at sykehusene vil fylle opp sine egne plasser først, men pasientens beste må ha mest å si. Det samme opplegget passer ikke for alle og vi trenger de flotte private institusjonene som gjør en meget god jobb.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting