Hvor tar egentlig statens bidrag til flyktninger veien?

Publisert 23.4.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: Colourbox

Over lengre tid har det gjennom flere norske medier blitt påpekt at norsk integreringspolitikk ikke virker etter hensikten. Det ser også ut for at flere norske kommuner, regelrett misbruker tilskudd som de får av staten. I en leder i Aftenposten fra 2005, sto det bl.a. følgende å lese:

Sitat: ”Noe av forklaringen på den feilslåtte integreringspolitikken kan være at bosetning av flyktninger kan være god butikk for enkelte kommuner, selv om det ikke fins arbeidsmuligheter der. Kommunalt eide boliger og statlige tiltaksordninger kan likevel gjøre det lønnsomt for kommunen å være vertskap for flyktninger. Samtidig gjør slett arbeidsmarked flyktningene avhengig av offentlige støtteordninger”, sitat slutt.

I år 2018 lever ganske mange innvandrere, asylsøkere og flyktninger på statlige bidrag gjennom NAV. For mange av disse finnes det ikke arbeid eller boliger å oppdrive. Dermed får staten enda flere økte utgifter og selvsagt mindre inntekter, mens kommunene likevel for refusjoner for alle sine utlegg, men er nå dette riktig da? Fra Kommunal Rapport fra den 3.3.2015 har vi sakset følgende:

Sitat: ”For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg til å gi flyktningene tilbud om et toårig og fulltids introduksjonsprogram med norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettete tiltak.

For å påta seg denne oppgaven får kommunene integreringstilskudd. I 2014 fikk de om lag 5,9 milliarder for denne jobben, og i inneværende år er det satt av 6,8 milliarder på statsbudsjettet. Statens utgifter øker, men bosettingen går for tregt, og integrasjonen av flyktninger blir satt på vent.” Sitat slutt.

Her kan saken leses: https://kommunal-rapport.no/debatt/bosetting_og_integrering_ma_ses_i_sammenheng

Det må i en forbindelse som denne være tillatt å spørre hva kommunen egentlig bruker alle tildelte statlige midler til, særlig når det er åpenbart at integrasjonen av de som allerede er godkjente som flyktninger, er blitt ”satt på vent” flere steder. Som et eksempel kan nevnes at i år 2017 fikk Bergen kommune tildelt 724,3 millioner kroner til diverse integreringstiltak. For hovedstaden Oslos del var summen totalt på 1,2 milliarder. I Trondheim endte summen opp på 785,7 millioner. Disse tallene har sfm.no hentet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Link til databasen: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0301