Hvorfor behandles ikke handicappede likt gjennom alle bomstasjonene?

Publisert 27.1.2023
Foto: Sfm.no

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer rundt byområder. Ordningen gjelder i Trondheimsområdet i bompengeprosjektet Miljøpakken Trondheim (Vegamot), men ikke i bl.a. prosjektet E6 Ulsberg-Melhus. Dette er vanskelig å forstå. Hvorfor behandles ikke de handicappede likt?

For å kunne søke om fritak hos et bompengeselskap, må man kunne framlegge gyldig parkeringstillatelse og brukeravtale om bruk av brikke med en utsteder. Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år. Parkeringstillatelsen og avtalen med utsteder skal stå i samme navn. Unntaket er at foresatte kan inngå brukeravtalen der parkeringstillatelsen er gitt til barn under 18 år.

Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Avtalen kan ikke endres for at fritakshaver skal kunne benytte fritaket i flere kjøretøy. Om fritakshaver har flere kjøretøy, må man velge det kjøretøyet som er mest hensiktsmessig å ha fritaket knyttet til. Jeg tok som gruppeleder i Pensjonistpartiet i Trøndelag fylke en hendelse til Vegamot for å få en forklaring på denne forskjellsbehandlingen som gjøres.

I følge Vegamot innvilges det ikke fritak for forflytningshemmede på E6 Ulsberg Melhus. Fra veileder for bompengeprosjekt (Statens vegvesen) går det frem: «Bompengeselskapet kan etter søknad innvilge fritak for forflytningshemmede i bomringer. Fritaket gjelder ikke i øvrige bomstasjoner». Dette innebærer at det i Trøndelag kun er fritak for forflytningshemmede i Miljøpakken. For de øvrige prosjekt er det ikke slikt fritak.

Statens vegvesen er takstmyndighet. Vegamot har ikke hjemmel til å innvilge fritak eller rabatter ut over det som er fastsatt i takstvedtak. Dette er en merkelig forskjellsbehandling. Handicappede som bor på strekningen E6 Ulsberg-Melhus er vel likeså avhengig av sin bil som handicappede som bor i Trondheim. Denne diskusjonen må løftes opp slik at man kan få likhet gjennom alle bomstasjonene med fritak.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.