Statens forskjellsbehandling er i strid med grunnloven!

Publisert 26.11.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

Sfm.no har ved flere tilfeller påpekt at uttrykket «hensynet til fellesskapets midler», veldig ofte (mis)brukes i både politiske, juridiske og rettslige sammenheng. Med bakgrunn i diverse grundige undersøkelser – på flere områder, har sfm.no god grunn til å hevde at mange av våre politikere ikke kan inneha adekvat kunnskap om norske lover og regler. I tillegg har man registrert flere tilfeller hvor statsråder har vist en total mangel på respekt for lover og regler som de selv har vært med på å vedta.

«Lov om samordning av pensjoner» er et fortsatt varmt tema. Arbeids- og sosialdepartementet har øverste ansvar for trygder og pensjoner. Det er urovekkende når flere statsråder fra ASD, gjentatte ganger har kommet med diverse uttalelser til media hvor innholdet deres kan defineres som ren feilinformasjon. Samordning av pensjoner for at staten skal tjene på det, er uten tvil lovstridig, ikke minst usosialt og direkte umoralsk. Det handler om gifte og samboende pensjonister, men som likevel er selvstendige juridiske objekter iht. norsk lov.

De som rammes av samordningen (ikke alle), har opparbeidet seg personlige rettigheter til full pensjon fra Folketrygden og andre pensjonsinstanser, og som ikke må reduseres bare fordi man bor sammen, og fordi at noen – helt utenfor det norske lovverket – mener at alt koster mindre når man er to. Det gjør det ikke i den virkelige verden. Våre politikere viser ofte til “Organisation for Economic Co-operation and Development”. Hva OECD måtte ha for mening om hva som koster hva i Norge, får selvsagt stå for OECDs egen regning.

Hva OECD bør være særlig klar over, er at i et demokratisk samfunn skal lover og regler følges, og ingen skal utsettes for åpenbare usakelige forskjellsbehandlinger. Det står forresten soleklart nedfelt i vår grunnlov, nærmere bestemt i § 98, og opplyst i fall OECD ikke skulle ha slik lokal jusskunnskap. En sivil sak som nå ligger i Trygderetten med krav om bortfall av samordningen er et helt legitim. Gifte og samboende pensjonister skal ikke lenger måtte finne seg i å bli fratatt penger som de har rett på.

Trygderetten er en særdomstol som også prøver saker hvor NAV Klageinstans ikke har gitt en klager medhold. I Trygderettslovens § 20. pkt. 1, heter det at ”Retten kan prøve alle sider av saken og selv treffe realitetsavgjørelse”. En realitetsavgjørelse vil i dette tilfelle være rettferdig. Det heter videre i § 20 pkt. 2 at, ”Retten kan ved sin avgjørelse gå utover partenes påstander hvis det er til gunst for den ankende part”. Det er derfor en reell sjanse for at den sivile anken fører fram, og slik at staten må stanse samordningen.

I forbindelse med den sivile saken som Trygderetten nå har til behandling, så er det svært viktig å minne om følgende: Fra den 1.1.2015 ble alle pensjoner og trygder regnet som lønnsinntekt. Derfor skatter trygdede som vanlige lønnsmottakere og betaler trygdeavgift på like vilkår. Man kan ikke med loven i hånd samordne noen sine inntekter. Det er derfor helt uhørt av staten skal få lov til å fortsette å ta 10 % av gifte og samboendes grunnpensjoner, mens andre i samme situasjon slipper slik reduksjon (ekstra skatt).