Ikke grunn til å uroe seg for bankinnskudd

Publisert 18.4.2018

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Over lengre tid har det versert ganske mange oppslag på sosiale medier, og som har gått ut på at bankene kan ”ta pengene dine” om de gåre konkurs, eller dersom de settes under offentlig administrasjon. Samfunnsmagasinet tilskrev Bankenes Sikringsfond og ba om en redegjørelse.

E-posten vi sendte lød slik: (Gjengitt i kursiv stil).

Bankenes Sikringsfond
Hansteens gate 2
0253 Oslo

Sak: Innskuddgarantier for innskudd inntil 2 mill. NOK

I den senere tid har det på særlig sosiale medier, versert ulike oppslag om innskuddsgarantien fra banker, dvs. den garantien Bankenes Sikringsfond har ansvaret for og håndterer. Ganske mange av våre egne lesere, har uttrykt stor bekymring for at bankene ”kan ta pengene”, dersom banken deres går konkurs eller settes under offentlig administrasjon. Helt klart så skaper slike utsagn bekymring blant folk flest. Stemmer dette med reelle fakta?

Flere har også uttrykket stor bekymring for at den kapitalen Bankenes Sikringsfond besitter pr. dags dato, på langt nær vil være nok, i en krisesituasjon, til å dekke alle innskudd i norske banker som er på inntil 2 millioner kroner. I denne forbindelse ber vi også om svar på om den norske stat ved sentralbanken da vil dekke det manglende beløpet, eller om Bankenes Sikringsfond har andre garantier utover den angitte egenkapitalen som framkommer på fondets hjemmeside.

Imøteser et snarlig svar i saken anledning.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet

Fikk et raskt svar

Etter bare et par dager fikk sfm.no et svar som vi her gjengir i kursiv stil.

Viser til din henvendelse.

Stortinget vedtok i Innst. 137 L (2017-2018) endringer i finansforetaksloven for å innarbeide EUs direktiver på innskuddsgaranti og krisehåndtering, se https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2017-2018/inns-201718-137l.pdf. Endringene i loven vil være gjeldende fra 1. januar 2019. Intensjonen bak det nye regelverket er at det skal sørge for at banker kan avvikles, eventuelt benytte «bail-in»,  uten at finansiell stabilitet trues, samtidig som sikrede innskudd og offentlige midler beskyttes og at bankfunksjoner som oppfattes å være samfunnskritiske blir videreført. «Bail-in» ( intern oppkapitalisering) er etter loven et av virkemidlene som kan tas i bruk for å forhindre at en finansinstitusjon blir satt under offentlig administrasjon («konkurs»). En intern oppkapitalisering innebærer nedskrivning og konvertering av det som defineres som «konvertibel gjeld» til egenkapital, etter bestemte regler.

Konvertibel gjeld er definert i ny Finansforetakslov § 20-25, og omfatter blant annet ikke garanterte innskudd. I og med at garanterte innskudd ikke er en del av konvertibel gjeld stemmer det derfor ikke at banken «kan ta pengene» fra innskyterne.

Når det gjelder scenarioet du beskriver med å måtte dekke alle innskudd i norske banker, har vi heldigvis ingen erfaring med det. Siste utbetaling av garanterte innskudd var avviklingen av Kaupthing Banks filial i Norge i 2008 (ca. 1,2 mrd), samt at vi ga støttetiltak til Glitnir samme år. Sikringsfondet fikk dekket inn alle utlegg, slik at verken innskytere, sikringsfondet eller myndigheter tok tap. Bankenes sikringsfonds dekningsgrad for garanterte innskudd er høy i internasjonal målestokk (om lag 2,7 % pr. 31.12.17).

Sikringsfondets egenkapital er også større enn minimumskravet i gjeldende finansforetakslov. EU-direktivene krever at bankene skal bygge opp et innskuddsgarantifond på 0,8 prosent og et kriseløsningsfond på 1,0 prosent av garanterte innskudd innen 2024. Som nevnt i avsnittet over ble direktivene innarbeidet i finansforetaksloven med ikrafttredelse 1. januar 2019, og minstekravene til begge fondene vil være oppfylt allerede ved ikrafttredelse. I henhold til ny lov er det krav til bankene om årlig innbetaling til begge fondene, noe som medfører ytterligere oppbygging av fondene.

Vi har ingen statsgaranti for bankinnskudd i Norge. For øvrig viser vi til ulike publikasjoner utgitt av Finanstilsynet (eks. Finansielt utsyn) og Norges Bank (eks. Pengepolitiske rapporter om finansiell stabilitet) om status og robusthet i norske banker.

Med vennlig hilsen

Kristine Ramnæs
Seniorrådgiver/Senior advisor
Bankenes sikringsfond/ The Norwegian Banks’ Guarantee Fund