Ja vi elsker dette landet – Demokrati for alle?

Publisert 16.5.2018
Av Gunn Pound, FFO Oslo
Foto: FFO

Vi funksjonshemmede elsker også dette landet. Derfor ønsker også vi å delta i demokratiet på lik linje med andre. Mange funksjonshemmede er ressurssterke, engasjerte og kunnskapsrike, og sitter på verdifull erfaringskompetanse. Vi kan bidra med nyttige og gode innspill som kan forbedre menneskers levekår – også for funksjonshemmede. Vi utgjør 17% av Norges befolkning.

I disse dager feirer vi demokratiet som utelukker altfor mange med nedsatt funksjonsevne. Og derfor spør vi nå hvordan kan demokratiet kan inkludere enda flere?

FFO (Funksjonshemmede fellesorganisasjon) Oslo `s budskap er klart, sørg for at også funksjonshemming er en del av debatten når demokrati og deltagelse løftes som tema.

Å kunne delta i demokratiet på lik linje med andre innbyggere er en viktig rettighet og mulighet for funksjonshemmede.

Deltagelse i demokratiet handler om å være valgbar, ha verv, samt tilrettelegging og assistanse for å bruke stemmeretten sin.

Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i norsk politikk. Det er underlig hvor lite oppmerksomhet det har vært om funksjonshemmedes politiske medborgerskap, og hvordan forholdene er lagt til rette for politisk deltakelse. Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper.

Et funksjonshemmet demokrati?

* En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet

* Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere

* Utilstrekkelige transportordninger/tilbud/støtteordninger vanskeliggjør deltakelse i det politiske liv og i valg

* Kun 7 prosent av inngangspartier til offentlig bygg er tilgjengelige for mennesker med nedsatt bevegelighet

* Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig

* Norsk lovgivning og praksis sikrer ikke alltid stemmeretten for alle og hemmelige valg

* Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra personer med funksjonsnedsettelser er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi

Folkevalgte skal ivareta ALLE sine interesser, men er det skjevheter i rekrutteringen til politikken, kan det oppstår skjevheter i hvem sine interesser som dominerer, blir diskutert og tatt opp.

FFO Oslo utfordrer partiene til å vektlegge også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder i sin listestilling. Sørg for at lokaler brukt i prosessen er universelt utformede eller i det minste tilgjengelige, og at det legges til rette for å tilby tolketjenester og annen bistand i forbindelse med politiske møter, også nødvendig transport.

Jobb for at saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere, at offentlige lokaler og eksisterende bygg blir universelt utformede på sikt, og tilgjengelige raskt, om de ikke er det. Jobb for at kommunen din får en plan for universell utforming som en del av den overordnede handlingsplanen. Og sikre at valgprogrammet er universelt utformet, også på nett.

Til slutt – et direkte spørsmål til partiene: Hvordan vil dere jobbe fremover for å sikre et demokrati som i større grad inkluderer funksjonshemmede?