Kommunene må få tilbake investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser

­­Publisert 8.9.2023
Foto: Colourbox

Har regjeringen glemt at behovet for nye sykehjem er meget stort ettersom eldrebølgen nærmer seg? Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet var å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Tilskuddet kunne også benyttes til lokaler for dagaktivitetstilbud samt fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser ble i 2014 styrket betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av heldøgns omsorgsplasser. Med en kraftig økning av antall eldre ville det rundt i kommunene være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser.

Stortinget vedtok å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og med 2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ba Stortinget regjeringen «sørge for at investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse.

Regjeringen fulgte opp vedtaket og ordningen ble videreført i 2020 og 2021. Som et lyn fra klar himmel ville nå SP/AP-regjeringen ikke prioritere egne stimuleringsmidler til formålet og fjernet tilskuddet som har betydd mye for bygging av nye sykehjem rundt i landet. Regjeringen foreslo ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for fremtidige budsjettår», står det om «Heldøgns omsorgsplasser» i Statsbudsjettet.

Pensjonistpartiet reagerer kraftig på at regjeringen ikke så konsekvensene ved dette forslaget og håpet at et samlet kommune-Norge ville protestere slik at forslaget ble skrotes. Dessverre så nådde ikke sykehjems-ropet frem og vi ser i dag at mange kommuner mangler sykehjemsplasser slik at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus.

Selv om vi står foran et kommune- og fylkestingsvalg så må det være lov å rope høyt slik at de sentrale politikerne kan få høre at saken ikke er glemt. Kommune-Norge må få midler til å bygge nye og bedre sykehjemsplasser. Kanskje bør også demenslandsbyer være mulig å bygge i de kommuner som har behov for dette.

Per Ervik
1. plass på Pensjonistpartiets kommuneliste på Hitra
og 2. plass på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen
1.plass på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim
og 1. plass på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag