Liker ikke ”plukking” i sitt fag!

Publisert 5.10.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

Gjennom tidene har mange dyktige og godt skolerte mennesker, også mennesker med svært god realkompetanse på et eller flere juridiske områder, prosedert sine egne saker i domstolene eller på vegne av andre, så lenge det i sistnevnte tilfelle da ikke er snakk om en ren yrkesutøvelse uten advokatbevilgning. Det er ikke tillatt.

Man kan iht. loven selvprosedere en sak, med eller uten medhjelper på både tingsretts- og lagmannsrettsnivå. Retten kan etter en samlet vurdering avvise en prosessfullmektig, dersom denne ansees lite kvalifisert til å representere en person. I tvisteloven finnes alle regler for en prosessfullmektig. Må en sak ankes helt til Høyesterett trer det inn et krav om at prosessfullmektigen må være advokat, og i tillegg ha ”møterett” for Høyesterett.

Både på tingsretts- og lagmannsrettsnivå har flere ikke-advokater og ikke-jurister, altså selvprosederende og deres medhjelpere, ofte støtt på problemer med både dommere og motpartens advokater, advokatfullmektiger eller jurister, ene og alene fordi en del slike ikke liker ”plukking” i sitt fag fra utenforstående. Det spiller ingen rolle hvor skolert, klok og fornuftig en prosessfullmektig er, ikke så lenge man støter på slike personer i rettsapparatet.

Mange utdannede advokater og jurister, mener at det er bare dem som kan alt om juss, ingen andre. Men da må man med rette og kunne stille slike spørsmål om hvorfor det da skjer så mange justismord i den såkalte ”rettsstaten” Norge? Vi har også dommere i norske domstoler som opptrer helt korrekt, og som bistår en selvprosederende eller en ikke-advokat slik retten også etter loven er forpliktet til å gjøre.

Når, og i hvilke saker man er heldig og treffer på slike dommere, ja – det er det ingen som vet på forhånd. I domstolene er det ofte som i Lotto og Bingo. Enten vinner du eller så taper du, om det da ikke inngås forlik med motparten. Enhver har også rett til å anmode den aktuelle domstolen om bytte av dommer, dvs., dersom det skulle foreligger forhold som kan ha å gjøre med vedkommendes habilitet.

Sfm.no får til tider henvendelser fra lesere om vi kjenner til advokater som kan anbefales. Vi har noen ganger anbefalt advokater, noe vi ikke lenger gjør. I dag er det vanskelig å vite hvem av dem man kan stole 100 % på. Årsaken er ofte at en del advokater har dobbeltroller, og man har derfor ingen garanti for at fortrolige opplysninger til slike, likevel kan havne i en motparts hender av ren ”kollegialitet”. Det burde ikke være slik men det skjer dessverre fra tid til annen.