Mange asfaltveier i Trondheim kan bli omgjort til grusveier

Publisert 3.3.2023
Foto: Sfm.no

Innbyggerne i Trondheim kan bare glemme bedre veivedlikehold hvis ikke man får en skikkelig vei-investering. Formannskapet skal følge opp revisjonsrapporten som ble behandlet i Bystyret i august 2021 og svare ut noen sentrale oppfølgingspunkter. Det var en liten optimisme når revisjonsrapporten ble behandlet i bystyret.

Bystyret var bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på kommunens vegnett fortsetter å øke over tid. Bystyret ba  kommunedirektøren sikre at det var  samsvar mellom drifts- og vedlikeholdsstandarden.Nå kommer svaret fra Byutviklingsdirektøren  som gjør at håpet om bedre veier er ute.

Det står i saken om at veger der forfallet er kommet langt, vil det ikke lønne seg å drive vedlikehold på med dagens budsjett nivå. Byutviklingsdirektør Bente Næverdal  skriver at  det er mer lønnsomt å la dem gå over til å bli grusveier. Det betyr at med dagens budsjett nivå så vil en del veger med lav trafikk (for det meste boliggater)  bli nedprioritert, og gå over fra å være asfaltert til å bli grusveg.

Trondheim har  årlig vedlikeholdsnivå på 79 mill.kr for å oppfylle den politiske ambisjonen om å holde vegkapitalen (vedlikeholdsetterslepet) konstant for vegene med fast dekke. Rammen for vegnett i 2023 er på 33 mill.kr.
Det er derfor et årlig gap på 46 millioner mellom hva som skal til for å oppfylle den politiske ambisjonen og hva det er lagt opp til å bruke på vegnettet i 2023. Nå må noe gjøres før asfaltveiene mister sin asfalt helt.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet