Nærings- og fiskeridepartementet svarer ikke Sivilombudsmannen

Publisert 29.8.2018
Foto: Sivilombudsmannen
Kilde: Cisionwire

– Det er sjelden jeg opplever en liknende tidsbruk og mangel på respekt for frister for svar til meg. Departementets manglende svar og de formuleringene som blir brukt , gir inntrykk av at departementet faktisk ikke har hatt til intensjon å følge de fristene som er satt, sier sivilombudsmannen.

Klagesaken om avslag på innsyn i næringsministerens Outlook-kalender har vært til behandling hos Sivilombudsmannen siden oktober 2016. I juni 2017 ba ombudsmannen departementet om å vurdere innsynsspørsmålet på nytt, og forutsatte at det ville bli gjort raskt. Etter gjentatte purringer behandlet departementet innsynssaken på nytt i juli i år. Ombudsmannen kritiserte deretter departementets manglende oppfølging av saken og ba om å få kopi av vedtakene for de kalenderoppføringene det ikke ble gitt innsyn i. Dette er ennå ikke mottatt.

Sterkt kritisk til departementet
Nå er Aage Thor Falkanger sterkt kritisk til departementets håndtering av saken.

– Jeg registrerer at departementet ennå ikke, til tross for purring, har besvart vårt siste brev. Jeg vet dermed ikke om det er gitt innsyn og om det eventuelt er fattet vedtak for avslag om innsyn.

Var uenige om det var saksdokument
Saken har belyst prinsipielle sider ved om oppføringer i Outlook er å regne som et saksdokument og dermed kan være gjenstand for offentlig innsyn.

Nærings- og fiskeridepartementet og ombudsmannen var uenige i om dette er saksdokumenter og gjenstand for innsynsbehandling. Departementet må likevel følge oppsatte frister for svar og følge opp egne løfter gitt i svar til ombudsmannen. Stortinget har ved flere anledninger presisert at ombudsmannens frister skal holdes og at anbefalingene normalt skal følges.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fått frist til 30. august med å besvare ombudsmannens brev.