Nytt håp for Kysthospitalbarna og internatbarna

Publisert 16.3.2018

Illus.foto: Colourbox

KrFs stortingsgruppe ved stortingsrepresentantene Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold har fremmet et representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger. – Dersom forslaget får flertall, kan slik gjennomgang medføre at Internatbarna i Finnmark og Kysthospitalbarna/santatoriebarna får den oppreisningen fra det offentlige som vi i Stiftelsen Rettferd for taperne har kjempet for i mange år, sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug

Stiftelsen Rettferd for taperne mener det først og fremst er fire forhold som gjør det nødvendig å ha en helhetlig gjennomgang av dagens offentlige oppreisningsordninger. Det første og viktigste argumentet er at det etter Stiftelsen Rettferd for tapernes mening er grupper som i dag ikke er omfattet av oppreisningsordningene. Vi har forståelse for at argumentasjonen som er gitt tidligere i forbindelse med Kysthospital/sanatoriebarna-saken der det er lagt vekt på at det er vanskelig å etablere en lempeligere ordning som bare retter seg mot en type diagnose og behandling foretatt ved en type institusjon. Samtidig viser nettopp Kysthospital/sanatoriebarna-saken at det er viktig og riktig med en gjennomgang av spesielt Stortingets rettferdsvederlagsordning. Det finnes også andre grupper som f.eks internatbarna i Finnmark som også burde bli vurdert opp mot dagens rettferdsvederlagsordning.- Vi mener dermed en helhetlig gjennomgang kan være med på å fange opp grupper som tidligere har falt utenfor, fortsetter generalsekretæren.

Et annet argument er mobbing. Vi er alle kjent med at mobbing har fått vesentlig oppmerksomhet i forrige stortingsperiode. Likevel er det fortsatt store utfordringer knyttet til dette – og da særlig knyttet til etterarbeidet for personer som har opplevd alvorlig mobbing. Stiftelsen Rettferd for taperne er av den oppfatning at alvorlig mobbing også må omfattes av en oppreisningsordning. I dag er psykisk mobbing mer eller mindre utelatt fra eksisterende og foreslåtte offentlige oppreisningsordninger. Personer som har opplevd alvorlig mobbing har i de aller fleste tilfeller kun mulighet til å oppnå erstatning/oppreisning ved å prøve sin sak ved å gå rettens vei. Selv om et samlet Storting 22.mai vedtok et anmodningsvedtak der «Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av de statlige oppreisningsordningene med sikte på å innlemme en kompensasjons- og oppreisningsordning for elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing”, mener Stiftelsen Rettferd for taperne det er viktig at dette også sees på i forbindelse med en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger.

Videre mener Stiftelsen Rettferd for taperne det er riktig rent tidsmessig med en helhetlig gjennomgang av dagens ordninger. Dette da f.eks den ordinære rettferdsvederlagsordningen er ikke gjennomgått siden 2007.

Til sist mener Stiftelsen Rettferd for taperne det er viktig at man ikke føler at man forskjellsbehandles for forhold som f.eks har skjedd i barndommen basert på hvor man er født og oppvokst. Derfor mener Stiftelsen Rettferd for taperne at en gjennomgang også bør omfatte kommunale- og fylkeskommunale ordninger. Da selvsagt ikke for å gripe inn i disse, men for å vurdere om grupper og enkeltpersoner kan ha blitt forskjellsbehandlet pga oppvekstkommune. – Etter vår oppfatning er det viktig å unngå at oppreisningsordninger føles urettferdig, mener Slaathaug

Stiftelsen Rettferd for taperne er derfor godt fornøyd med representantforslaget som ble fremmet av KrFs stortingsrepresentanter Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold:

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene og vurderer om disse bør innlemmes.
2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av de ulike kommunale og fylkeskommunale oppreisnings- og erstatningsordningene, for å få oversikt over potensielt problematisk forskjellsbehandling.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-165s/