På kollisjonskurs med egne vedtekter?

Publisert 20.3.2019
Foto: Colourbox

I forkant av et hvert valg, og enten det nå gjelder kommune- og fylkesting eller stortingsvalg, så kommer all partier med nye løfter om både den ene og det andre. Som oftest viser det seg at det de lover, vet de der og da at de lyver og bløffer om. For de er selv de beste til å bekrefte gang på gang at så er tilfelle.

For å kunne stifte et politisk parti i Norge, må man i det minst ha et styre og ikke minst et partiprogram og selvsagt vedtekter. Disse skal i starten fortelle om hva som er partiets formål. (For å bli registrert i Partiregisteret trengs 5000 underskrifter). Men tilbake til partienes vedtekter som man skal kunne stole på blir fulgt. Men sannheten er at det blir de ofte ikke.

Sfm.no har sjekket formålene til samtlige partier som sitter på Stortinget i inneværende periode. Vi ønsker nå at våre lesere kommer med kommentarer om de mener at partiene forholder seg til disse eller ikke. Nedenfor lister vi opp samtlige stortingspartiers formål. Det er naturlig å starte med landets største.

Arbeiderpartiets § 1 Formål.
Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes. Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt. For å virkeliggjøre formålet vil Arbeiderpartiet søke oppslutning i demokratiske valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid.

Høyres lover § 1.
Høyre vil føre en konservativ fremskrittpolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Senterpartiets § 1 Formål

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang.

Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Fremskrittspartiets vedtekter § 2.
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Partiet skal arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, for å ta vare på de rettigheter, plikter og friheter som Grunnloven legger opp til.

Kristelig Folkepartis § 1 Formål

KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

Sosialistisk Venstreparti § 1-2 Formål
Sosialistisk Venstrepartis mål er en sosialistisk samfunnsordning i Norge. Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program.

Miljøpartiet De Grønnes § 1: Mål og prinsipper
Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Rødts formål
§ 1. Partiet heitar Rødt/Raudt. Det samiske navnet er Ruoksat
§ 2. Raudt driv politisk arbeid på grunnlag av partiets program og vedtekter.

Redaksjonens merknad: Da er det bare å innkomme med kommentarer som vi ber om blir holdt i en god tone. Velkommen med innspill.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
E-post: [email protected]