Pensjonsranet: Når domstolene ikke har ”kompetanse”?

Publisert 20.11.2018
Foto: Sfm.no

Denne «trygdesvindel-saken», jeg tenker på er avkortningen for gifte og samboende. Hvor er den politikeren som tør å ta dette på alvor? Jeg tror nok at denne ikke finnes, og så lenge de ikke rammes selv, så ser de (med bind for øynene) at andre taper det de vinner, og koser seg med det?

Trygderanet er etter manges syn en ren svindel, så lenge folk flest taper 10 % som tas fra pensjonister og trygdede, og fordi man er gift eller bor sammen med en annen person i et personlig forhold. Dette er skammelig og urettferdig.

At dette har vert prøvd i norsk rett er nå en ting, men retten som er også et statlig organ som «gjør som moren sier». Altså den vanlige mann og kvinne er ikke en del av dette, og da ser det ut for at man ikke teller i systemet, men når disses valgstemme trengs, det teller for en liten stund for deretter å vrakes i tankegangen?

Hvor er den politikeren som tør å si at jeg nå kan ta feil og begrunne den meget godt? Da tenker jeg på regjering og storting. Jeg tror pokker meg ikke at de tør svare! Hva nå med den nystiftede i det nye departement som Michaelsen leder, tør hun? Jeg tviler på det også jeg.

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad: Det var Arbeids- og sosialdepartementet, ved Regjeringsadvokaten, som kom med en skriftlig påstand om at Oslo Tingrett, ikke hadde ”kompetanse” til å behandle en sivil sak omhandlende lovstridig samordning av grunnpensjoner. Det handler altså om en ren forkortning av grunnpensjonene som en saksøker hevder er i strid med både grunnloven, lov om folketrygd og lov om samordning.

Den aktuelle sivile saken er nå til behandling i Trygderetten som er en særdomstol. Svaret forventes å foreligge en gang i mars 2019. Men! Dersom denne særdomstolen, som NAV, NAV Klage og NAV klageinstans før den kom fram til, at samordningen ikke var lovstridig, så kan samme sak viderebehandles i Borgarting Lagmannsrett. Men spørsmålet er om denne domstolen – etter statens syn, ei heller innehar ”kompetanse” til å behandle den? Hvem har da «kompetanse» til å treffe en endelig avgjørelse? Red.