PP: – Grunnrenteskatten må føres tilbake

Publisert 12.10.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Grunnrenteskatten må i sin helhet føres tilbake til de kommuner som er berørt.

Pensjonistpartiet er meget betenkt over den foreslåtte grunnrentebeskatningen som tapper bedrifter i distriktet. Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra og med 2023.

Den effektive skattesatsen er foreslått satt til 40 % og Regjeringen foreslår et bunnfradrag. Halvparten av skatteinntektene fra grunnrenteskatt på havbruk skal gå til kommunesektoren. Hvorfor skal den resterende 50% gå fra de berørte kommunene til «OSLOGRYTA» og ikke tilbake til de kommunene som blir berørt gjennom den ekstra grunnrenteskatten.

Pensjonistpartiet er bekymret for at skatten, slik den er foreslått, får en negativ innvirkning på utviklingen i kystkommuner som igjen kan påvirke arbeidsplasser?
Det er vanskelig å se at «lakseskatten» er nødvendig for å få statsbudsjettet i balanse.

Med dette forslaget om grunnrentebeskatning for havbruksnæringa setter regjeringa arbeidsplasser, utvikling og vekst lang hele trøndelagskysten i fare. Reduseres oppdrettsnæringens aktivitet så vil det føre til at også mange arbeidsplasser i andre bedrifter blir rammet.

Vi trodde regjeringen hadde en målsetting om å opprettholde levende lokalsamfunn i hele kyst-Norge, men dette forslaget viser noe annet. Havbruksnæringen har hatt en modig satsing som etter mange år har gitt suksess. Folk fra en rekke nasjoner har flyttet til kystkommunene noe som også har ført til økte inntektene til kommunene.
Dette gjelder for en rekke samfunn langs trøndelagskysten som i mange år har hatt en  nedgang i folketallet.

Kommunene bør få en mer styring i næringsutviklingen, slik at man kan legge til rette for levende lokalsamfunn og arbeidsplasser i kystkommunene. Havbruksselskaper på Trøndelagskysten har brukt overskudd til å bygge opp en lang rekke selskaper og industrier i regionen. Dette viser hvor viktig privat sektor og risikokapital er for verdiskaping og sysselsetting.

Hvis regjeringen fremdeles støtter den foreslåtte grunnrentebeskatningen så må man i det minste føre inntektene tilbake til de berørte kommunene. Det er et faktum at det er behov i en rekke kystkommuner å oppruste veinettet samt styrke skole og helsebudsjettet slik at man kan også kan opprettholde bosettingen. Da skal også den foreslåtte grunnrenteskatten sendes tilbake til der den hører til, de berørte kommunene.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre