Reduser antall fosterhjem utenom familiens nettverk

Publisert 4.11.2022
Illustrasjosnfoto: Colourbox

Som følge av endringer i barnevernloven ble det fra 01.01.2022 en lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk.

Ved utgangen av 2021 kunne vi registrere i Trondheim at 32 prosent av kommunale fosterhjemsplasseringer var i familie og nettverk. Dette er en liten økning fra tidligere år, på samme nivå som resten av fylket, men fortsatt noe lavere enn andre større byer det er naturlig å sammenligne seg med (Bergen 46%, Stavanger 48%, tall hentet fra SSB). Hva skal man gjøre for at Trondheim kommune kommer på nivå med Bergen og Stavanger?

Høyesterett framhever at både etter norsk lov og Den europeiske menneskerettskommisjonen, er den overordnede målsettingen å oppnå tilbakeføring/gjenforening av barn og foreldre. Dette innebærer at alle omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige, og kommunen har en plikt til å bidra til en tilbakeføring.

For Trondheim kommune betyr dette at det nå ses på praksis for å sikre mer åpne og tydelige vurderinger. Barnets opplevelse av samværet er av betydning, og medvirkning må være et innsatsområde. Omfang av samvær og tilsyn må evalueres regelmessig og systematisk, og det må arbeides målrettet med det som barnet skal tilbake til.

Fokus på nettverksarbeid vil være av betydning for å skape sammenheng mellom barnet, biologisk familie og fosterhjemmet, og en vurdering av barnets beste må alltid ligge til grunn. Økt krav til gjenforening berører hele barneverntjenesten og nå må også Trondheim kommune skjønne at loven må følges.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre