Rekordhøye ansettelsesplaner i finansbransjen

– Dette er det tredje kvartalet på rad med skyhøye forventninger for bank, finans og forsikring. Vi har aldri hatt så høy aktivitet og pågang fra kunder om å finne folk til denne næringen, sier Frode Halvorsen i Norges største rekrutterings- og bemanningsselskap, ManpowerGroup.

Ifølge selskapets arbeidsmarkedsbarometer, som måler forventningene til bemanningen i det kommende kvartalet, har temperaturen aldri vært høyere i finansbransjen. 52 prosent av arbeidsgiverne innen bank, finans, forsikring og eiendom forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens bare 9 prosent forventer å redusere arbeidsstyrken. Netto bemanningsutsiktene blir dermed +43 prosent når man justerer for sesongvariasjoner.

Ifølge undersøkelsen er bank og finans den bransjen som har høyest bemanningsutsikter for tredje kvartal. Dette er også det sterkeste kvartalet for bransjen siden undersøkelsen startet i 2003.

Fra finans til teknologi

– Det er flere faktorer som gjør at finansbransjen bemanner opp. Særlig ser vi to drivere for veksten. Den første er at bankene øker bemanningen for å etterleve strengere myndighetskrav for eksempel knyttet til økt kundekontroll (KYC). Den andre er at bankene aktivt bygger opp teknologikompetanse. Man kan si at bankene fortsatt er i en transformasjonsfase, hvor de har gått fra å være rene finansinstitusjoner til å bli mer teknologirettet, sier Frode Halvorsen i ManpowerGroup.

Halvorsen forteller at ManpowerGroup har opplevd en betydelig vekst i næringen over en periode, men at det oppleves som at koronapandemien har økt tempoet rundt digitalisering, automatisering og robotisering.

– Mange av de norske bankene har en tydelig uttalt vekststrategi. Ser vi på finansnæringen i Norge, er den fortsatt liten sammenliknet med for eksempel Danmark og Sverige, men mye ligger nå til rette for at finansnæringen her hjemme skal kunne vokse ytterligere.

Samtidig begynner arbeidsgivere innen bank, finans og forsikring, som i andre bransjer, å få problemer med å attrahere nok medarbeidere til åpne stillinger. Ifølge ManpowerGroups undersøkelse har 63 prosent av arbeidsgiverne noen eller store problemer med å bemanne stillinger grunnet mangel på rett kompetanse.

– Særlig spesialistroller, for eksempel utviklere, prosjektledere eller folk med erfaring innen anti-hvitvasking, er vanskelige å fylle. Det kan bli en begrensning for bankenes vekstambisjoner på lang sikt, sier Halvorsen.

Nytenkning i rekrutteringsprosessen

Det økte presset på arbeidsmarkedet merkes godt i ManpowerGroup, som er den største bemanningsleverandøren til bank og finansbransjen i Norge, forteller Halvorsen.

– Det er krevende å finne folk. Vi opplever å ha gått fra en situasjon med betydelig kompetansegap innenfor noen områder, til å bli ett generelt «kandidatgap». Det gjør at selskapene må tenke nytt om hvordan de rekrutterer. Blant annet må de se til andre alternative bransjer enn de man tradisjonelt har søkt mot tidligere. Eksempler på dette er konsulentselskaper, politi og advokatfirmaer.

En annen mulighet er å rekruttere fra utlandet, eller åpne for at folk kan jobbe hele eller deler av tiden på bortekontor, såkalt «anyshoring». En tredje løsning er å utvikle kompetansen selv eller i samarbeid med for eksempel ManpowerGroups ulike Academyløsninger. Nytt er også at Manpower nå tilbyr finanskundene ulike opplæringsløp tilpasset finansnæringens økte myndighetskrav. Vi har tro på at Manpower Academy skal bidra positivt til å attrahere flere og mer motiverte kandidater som ønsker seg en karriere innen finansbransjen. I tillegg ønsker vi å være en relevant og viktig leverandør som bistår kundene med attraktiv kompetanse, sier Halvorsen.

– Disse kursene skal sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos de som skal ut og møte kundene. At vi nå kan tilby denne typen opplæring selv, istedenfor eller i samarbeid med bankene, er positivt for alle parter sier Halvorsen.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i november blant 770 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.