Riksantikvaren lurer eiere av verna og freda fartøy?

Publisert 6.6.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Riksantikvaren lokker med støtte til Fartøyvern, men støtten i Trøndelag er kun 16% av det som det søkes om i fylket. Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpets størrelse, etter en skjønnsmessig vurdering av fartøyets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen.

Det ble i Trøndelag søkt om et beløp på 23.599 486 kroner og det ble bevilget kun 3.888 000 kroner fra Riksantikvaren i støtte. I år er forholdet enda verre. Hva slags latterlig støtteordning er dette og tror man at dette stimulerer til økt innsats for å sette i stand vernede fartøy?

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur

De representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport.
Tilskudd til verna og freda fartøy skal ifølge Riksantikvaren bidra til bevaring av
kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av bevarte fartøy og deres rolle i samfunnet, før og nå.  For å nå dette målet skal tilskuddsordningen bidra til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand og bidra til å holde dem operative.

Tilskuddsposten skal medvirke til at verna og freda fartøy kan istandsettes etter antikvariske retningslinjer og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.
Tilskudd til fartøyene er viktig for å ivareta og stimulere til de frivillige – bærebjelken i fartøyvernet.  I tillegg til at disse ivaretar fartøyene, besitter de viktig kompetanse, og legger årlig ned en betydelig innsats i verdiskaping lokalt og regionalt.

Alt dette er jo en flott tanke, men det er langt mellom ord og handling når det gjelder Trøndelag og støttens behov. Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og medlem i kulturutvalget så forventer jeg at tilskuddsbeløpet økes kraftig slik at det er mer samsvar mellom søknadsbeløp og det tilskudd som bevilges. Ønsker svar fra Riksantikvaren på dette.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag