Slik lykkes barnehagen med en økt andel barnehagelærere

Publisert 8.11.2019
Foto: Kanwas. Kilde: Mynewsdesk
Kvaliteten i barnehagen blir bedre med en økt andel barnehagelærere.

Resultater fra et nytt forskningsprosjekt om effekter av en økt andel barnehagelærere i barnehagen, tyder på at hverdagskvaliteten i barnehagene blir bedre med en økt andel barnehagelærere. Særlig ble det observert mye godt samspill, det var gode relasjoner mellom barn og ansatte, og det var relativt gode språkmiljøer. Barnehagene i prosjektet rapporterer om en rekke fordeler ved en økt andel, men også om flere alvorlige utfordringer som må løses for at implementering skal bli vellykket. Funnene skisserer flere forslag til strukturelle og organisatoriske løsninger som er nødvendig for å lykkes med å implementere en økt andel barnehagelærere. 

Hovedspørsmålene som stilles i prosjektet er hvordan barnehager med 50% andel barnehagelærere organiserer seg og hvordan kvaliteten bedres som følge av det. Disse spørsmålene er besvart på forskjellige måter av forskere fra forskningssenteret NORCE, Universitetet i Bergen, OsloMet og barnehagestiftelsen Kanvas. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bergen kommune, og barnehager fra både barnehagestiftelsen Kanvas og Bergen kommune har deltatt.

Funnene skisserer ulike forslag til strukturelle og organisatoriske løsninger som er nødvendig for å lykkes med å implementere en økt andel barnehagelærere. Blant de klare fordelene opplever barnehagene særlig at det direkte arbeidet med barna styrkes, men også styrkede fagmiljøer og muligheter for fordypning og spesialisering som generelt gir bedre forutsetninger for å nå Rammeplanens mål. Funnene i denne studien viser også at den observerte hverdagskvaliteten blir bedre med en økt andel barnehagelærere, særlig ble det observert mye godt samspill og det var gode relasjoner mellom barn og ansatte.

Ifølge rapportene bør sektoren være bevisst på følgende utfordringer for at implementeringen av en økt andel barnehagelærere skal bli vellykket:

 • Alle ansatte må inkluderes i endringsarbeidet. Et ensidig fokus på én ansattgruppe kan skape usikkerhet og redusert selvverd for andre ansattgrupper.
 • Barnehagene må ha en løpende evaluering av endringsarbeidet, dvs:
  • skape forståelse og vilje til endring og til å prøve nye ting
  • identifisere det som ikke fungerer etter intensjonen og iverksette tiltak for å endre det
 • Finn gode transparente løsninger på barnehagelærerens plantid (ubunden arbeidstid) og sikre at det ikke medfører usikkerhet, verken for barnehagelærer eller de øvrige ansatte. Bruk av plantid knyttes til usikkerhet rundt voksentetthet i hverdagen og økt arbeidspress på ansattgrupper uten plantid.
 • Spesialisering og arbeidsdeling som løsning for å fordele barnehagelærerressursen kan utnytte ansattes fagkompetanse innenfor bestemte fagområder og bidra til videre kompetanseutvikling. Barnehagen må for øvrig sikre at slik organiseringen kommer barna til gode og gjenspeiles i hverdagskvaliteten.
 • Barnehagelærers kompetanse må synliggjøres. Barnehagelærers didaktiske kompetanse og intensjoner må være uttalt og tydelig for alle.
 • Barnehagelærer er faglig rollemodell både gjennom handling og profesjonsspråk. En barnehagelærer som er bevisst dette vil bidra til å løfte hele ansattgruppen.

Fakta om Delstudie II (Kleppe og Bjørnestad):

God kvalitet defineres gjennom de internasjonalt anerkjente vurderingsverktøyene ITERS-R og ECERS-R (Harms, Clifford, & Cryer, 2005; Harms, Cryer, & Clifford, 2006) og er brukt i tråd med tilpasninger til norske forhold slik det er foreslått i GoBaN-studien (Bjørnestad, Baustad, & Alvestad, 2018). Barnehagene skårer jevnt innenfor 4-7, det vil si det som er definert som «God» til «Utmerket» kvalitet på en skala fra 1-7 på området samspill. Vi observerte også relativt gode språkmiljøer. Det vil si at barnehagene skårer noe mer ujevnt men i stor grad innenfor 4-6.

Svært kort oppsummert kan god prosesskvalitet beskrives som miljøer hvor de ansatte ivaretar barnas grunnleggende behov for trygghet og sikkerhet og det er hyppig samspill mellom ansatte og barn gjennom hele dagen som er preget av varme og nærhet fra de ansatte. Det legges godt til rette for vennskap og jevnaldersamspill. Et godt språkmiljø preges av lek med språk, rike samtaler og turtaking (gjennom hele dagen) og god balanse mellom lytting og snakking. De ansatte bidrar til barns tenkning og språk gjennom å utvide lek og samtale med hensiktsmessig progresjon.

Kilder:

 • Bjørnestad, E., Baustad, A.-G., & Alvestad, M. (2018). To what extent does the ITERS-R address pedagogical quality, as described in the Norwegian framework plan? In S. Phillipson & S. Garvis (Eds.), Teachers and families’ perspectives in early childhood education and care: Early childhood education and care in the 21st century (Vol. II). London, UK: Routledge
 • Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2005). Early Childhood Environment Rating Scale – Revised edition. In. New York: Teachers College Press
 • Harms, T., Cryer, D., & Clifford, R. M. (2006). Infant/Toddler Environment Rating Scale – Revised edition. In. New York: Teachers College Press.

Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.