Tilsvar fra Riksantikvaren vedr. verneverdige skip

Publisert 10.6.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Av Seksjonssjef Aase Hogfeldt-Eskevik
Riksantikvaren

Fakta om fartøyverntilskudd

I Samfunnsmagasinet kommer Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet med både spørsmål og påstander om størrelsen på tilskuddene til fartøyvern. Han hevder at Riksantikvaren lurer fartøyvernerne til å søke om tilskudd, mens tilskuddene reelt sett er for små til å dekke behovene som finnes der ute. Vi er som Svein Otto Nilsen opptatt av at vi som samfunn skal klare å ta vare på kulturminnene våre og at vi yter anerkjennelse til den store frivillige innsatsen i fartøyvernet.

Først litt fakta om tilskuddsordningen for fartøyvern: Norge har 15 freda fartøy og nærmere 300 med status som vernet. Det er disse fartøyene som kan få tilskudd, og for 2024 mottok fylkene 149 søknader fra fartøyvernet på over 250 millioner. Potten til fordeling på landsbasis var på 75,5 millioner. Det er fylkeskommunene og Sametinget som vurderer søknader fra enkeltfartøy og tildeler tilskudd til fartøy i sin region.  I 2024 søkte fartøyene i Trøndelag fylkeskommunen om 23,6 millioner i støtte. Med utgangspunkt i dette søkte fylkeskommunen Riksantikvaren om 6,7 millioner og fikk, som Svein Otto Nilsen skriver, 3,8 millioner.

Den store forskjellen i søknader inn til fylkeskommunen og søknadssummen som ble sendt videre til Riksantikvaren skyldes ikke beskjedenhet eller manglende faglighet fra Trøndelag. Fylkeskommunene er pålagt å gjøre viktige faglige vurderinger av søknadene de mottar: hva søknaden gjelder, om tiltakene er i tråd med tilskuddsforskriften og hva som er tilgjengelig av kompetanse og kapasitet til antikvarisk istandsetting av fartøyene. Det vil si at søknaden som fylkeskommunen sender på vegne av fylket må være realistisk, også sett opp mot rammen av tilgjengelige midler.

For det første er det altså helt riktig at søknadssummene både fylkesvis og samlet sett nasjonalt er langt større enn de tilskuddene som Riksantikvaren har mulighet til å betale ut til fylkeskommunene. Dette viser at fartøyvernet har store behov.

For det andre: Nilsen vil ha et svar fra oss på sin forventning om at tilskuddspotten må øke kraftig. Størrelsen på denne potten er bestemt av statsbudsjettet, og det er ikke slik at Riksantikvaren har en egen lommebok med midler. Som direktorat fordeler vi de midlene som Storting og regjering stiller til rådighet for oss, og vi kan vanskelig se at å fordele en sum til tilskudd som er besluttet av storting og regjering er å «lure» noen. Spørsmål om størrelsen på tilskuddene til fartøyvern er derfor et politisk spørsmål.

Svein Otto Nilsen (PP) har kommentert tilsvaret slik.

Det er virkelig godt at Riksantikvaren og undertegnede pva. Pensjonistpartiet er 100% enig. Det er for lite penger som bevilges fra Stortinget og fartøyvernet har behov for mye mere midler. Det er vår kulturarv som står på spill, noe stortingspolitikerne også må forstå. Jeg vil som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting oppfordre trønderbenken samlet til å ta opp denne problemstillingen.

Jeg er i likhet med Riksantikvaren opptatt av at vi som samfunn skal klare å ta vare på kulturminnene våre og at vi yter anerkjennelse for den store frivillige innsatsen i fartøyvernet. Det er galskap at   i 2024 søkte fartøyene i Trøndelag fylkeskommunen om 23,6 millioner i støtte. Med utgangspunkt i dette søkte fylkeskommunen Riksantikvaren om 6,7 millioner kroner og fikk, som Svein Otto Nilsen skriver, 3,8 millioner.

Nå må noen våkne før de gode gamle båtene havner på fyllinga.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting