Trondheim kommune må akseptere BPA som et likestillingsverktøy

Publisert 4.12.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunedirektøren i Trondheim har påpekt at dagens vurderingspraksis vedrørende brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utløser høye kostnader for kommunen. Ja hva så.

Selv om det er relativt få personer som mottar tjenester organisert som BPA, fører det til at kommunen må omprioritere midler fra de ordinære tjenestene til dette tiltaket. Ja det er det kommunaldirektøren skal gjøre når behovet for BPA øker. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er den funksjonshemmede som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. Målet med BPA er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning. I slike tilfeller er det foresatte eller andre nærstående som fungerer som arbeidsleder for ordningen. Jeg kan ikke forstå at kommunedirektøren signaliserer en innstramming og ny praktisering uten at det er foretatt en felles forståelse av hva BPA skal være.

I kommunedirektørens forslag til høringssvar om fremtidig BPA, foreslo administrasjonen at BPA ikke skal defineres som et likestillingsverktøy. Er det så at administrasjonen i Trondheim har et annet syn på BPA og ikke ser de rettigheter den enkelte har. La oss enes om at BPA er en omsorgstjeneste som ytes av kommunen på lik linje med andre tradisjonelle helse- og omsorgstjenester.

Retten til BPA er lovfestet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Rettskrav på tjenesten møtes av kommunens plikt til å tilby BPA etter helse- og omsorgstjenesteloven. La oss konkludere om at Brukerstyrt Personlig Assistanse er et viktig likestillingsverktøy for deltakelse i samfunnet. Da kan ikke Trondheim kommune bare skyve dette under stolen og ikke følge lovverket etter intensjonen.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre