Trondheim Pensjonistparti krever handling i eldreomsorgen

Publisert 11.2.2024
Illustrasjonsfoto: Coloubox

Flere pårørende erfarer allerede innsparingene i eldreomsorgen. Noen har fått beskjed om at deres nærmeste får dusje hver 14. dag i stedet for 1 gang pr. uke. 1 gang i uka er allerede på et lavmål. Det burde minst vært 2 ganger pr. uke.

1 ansatt må ofte hjelpe flere pasienter samtidig under måltid. Slutt på servering av kaffebrød til kaffen. Det tar muligens for lang tid med enda et måltid på steder der mange må ha hjelp til å spise. Dessuten er det økonomisk gevinst for kommunen å spare kostnadene til kaffebrød. Noen pasienter må legge seg tidlig fordi det er få personer på jobb. En god og rolig prat mellom pleier og pasient er det ikke rom for.

Det begynner å bli synlig for pårørende at ansatte har det svært travelt. De må hele tiden skynde seg. Mange pasienter blir sittende lenge uten tilsyn mens noen pasienter får nødvendig hjelp til toalettbesøk eller stell. Flere faste sykepleiere og helsefagarbeidere er borte pga. sykdom og slitasje. Det observeres mange nye vikarer, svært mange med dårlig språkforståelse.

Ovenstående gjør at profesjonaliteten blir nedprioritert. Kvaliteten på tjenestene kan bli sterkt redusert. Travelhet kan resultere i avvik, særlig i forhold til medikamenter og nødvendig behandling for øvrig. I ytterste konsekvens kan pasientsikkerheten være truet. Hvordan kan man være i stand til å rekruttere helsepersonell under slike forhold?

Innleie av stadig nye vikarer som må læres opp er også en belastning for det faste personalet som er på jobb.  Dette vil bli en trend det kan være vanskelig å snu. Våre eldre og pårørende vil med dette oppleve redusert kvalitet på tjenestene. Hvis dette mønsteret blir opprettholdt vil utgiftene til helse og omsorg i kommunen høyst sannsynlig økes i stedet for å bli redusert.

Årsmøtet i Trondheim Pensjonistpartiet krever at situasjonen på Helse og Velferdssentrene samt hjemmeomsorgen må settes høyest på den politiske dagsordenen slik at de som har bygd opp dette såkalte velferdssamfunnet får den hjelpen de trenger.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for bystyregruppa i Trondheim