Uføre med arbeidsevne må bli sett av NAV

Publisert 3.9.2023
Foto: Colourbox

Det er et faktum at andelen av befolkningen i alderen 18–66 år som mottar uføretrygd er betydelig høyere enn på begynnelsen av 1990-tallet. Det er også en realitet at det er en bekymringsfull økning blant de yngre aldersgruppene. Det er en høy andel av den voksne befolkningen i Norge som mottar uføreytelser og som ikke følges opp med tanke på arbeidsevne.

Forskning viser at arbeid kan være helsebringende for mange av de som har uføretrygd og fremdeles har litt arbeidsevne. Arbeid kan innebære positive virkninger gjennom aktivisering, sosial kontakt og bedre selvbilde.  Pensjonistpartiet er sikker på at dess flere uføretrygdede som kommer i arbeid så vil dette være til stor gevinst både for dem selv og samfunnet.

Hele 25% av nye mottakere av uføretrygd får gradert ytelse og mange av disse er registrert med et arbeidsforhold. Uførereformen i 2015 skulle gjøre det enklere for uføre å ta i bruk sin arbeidsevne, men andelen som kombinerer arbeid og uføretrygd har ikke økt. Hvorfor blir ikke dette diskutert i valgkampen og ønsker politikerne ta tak i problemet?

Pensjonistpartiet ser det som svært viktig at flere kan få brukt sin arbeidsevne. Nå må Nav og den enkelte kommune legge stor vekt på tiltak innenfor utdannings-, helse- og arbeidsmarkedspolitikken slik at man kan redusere tilstrømmingen til full uføretrygd. Det er nå behov for tiltak som gjør det enklere og mer lønnsomt for arbeidsgivere å ansette personer med redusert arbeidsevne, herunder legge bedre til rette for at gradert uføretrygd blir mer brukt.

NAV og den enkelte kommune må etablere et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd, som vil bidra til at personer med gradert uføretrygd blir mer attraktive i arbeidsmarkedet. Partene i arbeidslivet må i stor grad involveres i utformingen av både forsøket og evalueringskriteriene, og delta i en referansegruppe som følger prosjektet fra start til ferdigstillelse.

Det handler om verdighet

Det å bli 100 % ufør kan være tøft for den enkelte, men det å være ufør med arbeidsevne kan være en stor belastning når de ikke får brukt denne arbeidsevnen. Uførereformen i 2015 skulle gjøre det enklere for uføre å ta i bruk sin arbeidsevne, men fremdeles 8 år senere er dette langt fra prioritert.

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag
og 1.plass på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim.